Op zoek naar een geschikt

en betaalbaar notariskantoor?

Checklist huwelijkse voorwaarden / partnerschapvoorwaarden

Door het opmaken van huwelijkse voorwaarden kan worden afgeweken van de wettelijke algehele gemeenschap van goederen. Wie huwelijkse voorwaarden wil maken, heeft in beginsel een grote mate van vrijheid (contractvrijheid). De wederzijdse onderhoudsplicht vormt de belangrijkste regeling van dwingende aard. Ook kan niet worden afgeweken van regels die 'gezinsbescherming' beogen. Zo is altijd de toestemming van de andere echtgenoot vereist voor onder andere het verkopen of met hypotheek belasten van de gezamenlijk bewoonde woning en voor het doen van schenkingen.

Meer informatie:

 

De notaris is de deskundige bij uitstek op het gebied van de huwelijkse voorwaarden. Een notariële akte is wettelijk vereist. De inrichting van de overeenkomst hangt echter vooral af van de wensen van de partijen. In het overleg met de notaris zullen meestal de volgende vragen aan de orde komen:

  • In hoeverre willen partijen hun vermogen (aanbreng, schenkingen, erfenissen) delen?
  • Wensen partijen hun (arbeids)inkomsten te delen?
  • In welke verhouding nemen partijen de kosten van de huishouding voor hun rekening?
  • Dient het belang van een onderneming (BV) bijzondere aandacht te hebben?
  • Wat moet er geregeld worden ten aanzien van het huis en de financiering daarvan?
  • Hoe wordt het huwelijk afgewikkeld bij een eventuele echtscheiding?
  • Wat zijn de gevolgen van het overlijden van één van beiden?
  • Heeft het aangaan van huwelijkse voorwaarden gevolgen voor het pensioen?
  • Waarop dient bij het afsluiten van levensverzekeringen en de betaling van de premie te worden gelet?