Op zoek naar een geschikt

en betaalbaar notariskantoor?

›› Beëindigen van het samenlevingscontract ‹‹

Partijen kunnen van mening verschillen over het antwoord op de vraag of de relatie, en daarmede het contract, al dan niet beëindigd is. Vandaar dat het zinvol kan zijn in het samenlevingscontract te regelen wanneer de relatie als beëindigd moet worden beschouwd.

 

Naarmate partijen meer gemeenschappelijk hebben, zal ook meer moeten worden verdeeld. Daarover zal overeenstemming moeten worden bereikt. 'Redelijkheid en billijkheid' spelen hierbij een hoofdrol.

In het samenlevingscontract kan een aantal zaken bij voorbaat worden geregeld. Zo kan worden vastgelegd wie in geval van scheiding in het huis mag blijven wonen. Bepaald kan worden dat degene die de bewoning voortzet aan de ander een bedrag zal betalen voor verhuiskosten en kosten van herinrichting. Ook kan worden overeengekomen dat gedurende een bepaalde periode alimentatie zal worden betaald.


Indien de woning gemeenschappelijk eigendom is en wordt toegedeeld aan één van beiden, zullen ook omtrent de lening nadere regelingen moeten worden getroffen. Medewerking van de bank is daarvoor nodig. De verdeling vereist een notariële akte.