Op zoek naar een geschikt

en betaalbaar notariskantoor?

Overdracht van onroerende zaken


Notariële akte

Voor de overdracht van onroerende zaken is een notariële akte verplicht (op enkele uitzonderingen na). Welke notaris de akte moet opmaken, beslist in beginsel de koper. De wet geeft immers aan dat de kosten van levering in principe voor rekening komen van de koper. In het algemeen zal de koper daarom de notariële kosten voor de akte van levering moeten voldoen ('kosten koper'). In het verlengde daarvan heeft hij de keuze van de notaris.

Tijdig naar de notaris
Aan het opmaken van die akte gaat heel wat vooraf. Wanneer u een huis wilt kopen, dient u zich eerst af te vragen hoever uw financiële positie reikt. Contact met een notaris is zeer wenselijk in dit eerste stadium. Hij zal u over de juridische consequenties van en de diverse mogelijkheden tot financiering kunnen voorlichten.

Het koopcontract
Het koopcontract zelf (in de praktijk vaak ten onrechte 'voorlopige koopakte' genoemd) hoeft niet door een notaris te worden opgemaakt. Het mag echter wel en is in veel gevallen verstandig. In de koopakte wordt immers de mondeling reeds gesloten koop schriftelijk vastgelegd. Op enkele ontbindende voorwaarden na, is de koop al officieel gesloten.  Daarom adviseert de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie aan koper en verkoper om reeds bij het opstellen van de koopovereenkomst een notaris in te schakelen voor de noodzakelijke deskundige begeleiding en advisering op juridisch gebied.

'Voorlopige' koopakte
De aanduiding ‘voorlopige koopakte’ wekt ten onrechte de indruk dat de akte slechts 'voorlopig' is en men er nog vanaf kan. Het tegengestelde is waar. Een voorlopige koopakte/koopcontract is een officieel document waarin de koop/verkoop wordt vastgelegd. Formeel bent u zelfs al door uw mondeling 'ja' tegenover de verkoper gebonden.


Bouwprojecten
Bij bouwprojecten is het de gewoonte van de bouwer om het gehele project door één notaris te laten behandelen, aangezien op het kantoor van die notaris ook het bouwplan, het 'bestek' en de verdere voorwaarden liggen.
De koper van een huis uit een bouwcomplex kan voor advies zijn eigen notaris inschakelen; dit brengt wel extra kosten met zich mee.

 

Model Koop-/Aannemingsovereenkomst

Een aantal bonden en verenigingen (waaronder de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis) heben een Model Koop-/Aannemingsovereenkomst gemaakt, met daarbij behorende Algemene Voorwaarden. In dit model is getracht de rechten en verplichtingen van de koper van een nog(af) te bouwen huis en de aannemer zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Hierdoor kunnen veel geschillen over de nakoming van de overeenkomst worden voorkomen.


De Koop-/Aannemingsovereenkomst bevat de regelingen die op het specifieke huis van toepassing zijn, zoals het tijdstip van de eigendomsoverdracht van gronden huis, hoe verschillen tussen werkelijke en opgegeven maten worden verrekend,de grootte van de waarborgsom, de wijze van betaling, het moment van opleveringen de regeling van een eventuele subsidie.


In de Algemene Voorwaarden voor de koop en bouw van woningen worden onderwerpen geregeld die op elke nieuwbouw van toepassing zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor de gevolgen van wijzigingen in de bouw, de aanleg van leidingen, de controle op de uitvoering, de onderhoudstermijn en de aansprakelijkheid van de aannemer.

 

Model voor appartementsrechten
Ook is er een dergelijk Model Koop-/Aannemingsovereenkomst tot stand gekomen voor appartementsrechten, met bijbehorende Algemene Voorwaarden.