Op zoek naar een geschikt

en betaalbaar notariskantoor?

›› De eenmanszaak ‹‹


In Nederland kennen wij diverse organisatievormen zonder rechtspersoonlijkheid. Dit zijn de eenmanszaak,de maatschap, de vennootschap onder firma (v.o.f.) en de commanditaire vennootschap (c.v.).

Geen onderscheid ondernemings- en privévermogen
Wanneer een natuurlijk persoon voor eigen rekening en risico een onderneming drijft, is er sprake van een eenmanszaak. In dat geval wordt geen onderscheid gemaakt tussen het ondernemingsvermogen en het privévermogen.
 

Dit brengt met zich dat alle tot de onderneming behorende bezittingen en schulden, de baten en lasten van de ondernemer vormen. De ondernemer is als persoon zelf aansprakelijk. Dit betekent dat een schuldeiser van de eenmanszaak zich direct op het privévermogen van de ondernemer kan verhalen, terwijl de privécrediteuren zich ook op de bezittingen van de onderneming kunnen verhalen.