Op zoek naar een geschikt

en betaalbaar notariskantoor?

›› Onderneming en onroerende zaken ‹‹

Juridische aspecten
Het bezit van bedrijfs- of kantoorruimte heeft niet alleen financiële, maar ook juridische en fiscale kanten. Dikwijls staan bij onroerende zaaktransacties grote bedragen op het spel. Bij het huisvesten van een onderneming kan de ondernemer te maken krijgen met huur en verhuur, huurkoop, eigendom of beperkte zakelijke rechten (opstalrecht, erfpachtrecht).


Steeds als er sprake is van overdracht van een onroerende zaak - ook als het gaat om erfpachtrecht en opstalrecht - is het inschakelen van een notaris verplicht. Gezien deze rol, waardoor de notaris mede de verantwoordelijkheid draagt voor het welslagen van de transactie, is het raadzaam hem tijdig in te schakelen bij de voorbereidende werkzaamheden en het vastleggen van de koopovereenkomst.

Fiscale aspecten
Bij elke eigendomsoverdracht van een onroerende zaak, en het verkrijgen van goederenrechtelijke rechten daarop, is overdrachtsbelasting en/of omzetbelasting verschuldigd. Deze beide belastingen kennen verschillende regelingen die betrekking hebben op onroerende zaken die tot het vermogen van een onderneming behoren. Die regelingen vormen voor een leek een fiscaal doolhof. Te meer omdat het veelal om aanzienlijke bedragen gaat is het belangrijk tijdig een volledig inzicht te krijgen in alle fiscale en financiële gevolgen van zo'n transactie.
De hulp inroepen van de deskundige op dit gebied bij uitstek, de notaris, is daarbij raadzaam.