Op zoek naar een geschikt

en betaalbaar notariskantoor?

Kosten

Met welke kosten krijgen de erfgenamen nog meer te maken? Dit kunnen er velerlei zijn. Zoals genoemd zijn er de successierechten en de boedelkosten. Onder boedelkosten vallen naast de begrafenis- of crematiekosten ook de notariskosten en de andere kosten van deskundigen (bijvoorbeeld een belastingadviseur of accountant). De hoogte van de nota van de notaris hangt sterk af van de hoeveelheid werk die hij moet doen. Zijn de erfgenamen gemakkelijk te vinden, is er ruzie in de boedel? Ook de financiële omvang van de boedel kan een rol spelen.
Een erfgenaam moet er rekening mee houden dat de bezittingen (en schulden) vanaf de datum van overlijden voor zijn rekening en risico zijn. Een bekend voorbeeld is het geval waarin iemand een aanzienlijke effectenportefeuille erft, waarvan op de dag van het overlijden de waarde € 100.000 bedroeg. Over deze waarde moet de erfgenaam successierecht betalen, ook al is de waarde tegen de tijd waarop het successierecht moet worden betaald (minimaal zo'n tien maanden na het overlijden) misschien met de helft gedaald (of gestegen).