Op zoek naar een geschikt

en betaalbaar notariskantoor?

›› Financiele zaken (huishoudelijk reglement) ‹‹

Servicekosten
De eigenaar van een flatwoning betaalt periodiek – meestal per maand of per drie maanden - aan de vereniging van eigenaars de zogenaamde servicekosten. Indien het flatgebouw een centrale verwarming heeft, gaat meestal zo'n 35 - 50% van de bijdrage in de servicekosten naar stookkosten en ketelonderhoud.

Verder gaat een deel van de bijdrage naar zaken als de verzekering van het gebouw en de schoonmaakkosten van trappen en gangen. Ook wordt van de bijdrage een deel gereserveerd voor incidentele zaken, zoals voor onderhoud van het metselwerk en het binnen- en buitenschilderwerk, vernieuwing van het dak, onderhoud en vervanging van de centrale verwarmingsinstallatie en eventueel warmwaterinstallatie, en onderhoud liftinstallatie.

Dit onderhoud betaalt het bestuur dan uit de gereserveerde pot. Blijkt aan het eind van een jaar dat er geld over is, dan kan het bestuur besluiten het restant te reserveren voor het volgende jaar. Is er een tekort, dan wordt dat alsnog bij de eigenaars in rekening gebracht.

Collectieve verzekering
Met een appartementsrecht heeft de eigenaar recht op het alleengebruik van een bepaald gedeelte van een gebouw en heeft hij tevens een mede-eigendomsrecht in het gehele gebouw; dit heeft gevolgen voor de verzekering. De eigenaar heeft er namelijk belang bij dat niet alleen de gedeelten van het gebouw die hij in privé-gebruik heeft voor de volle waarde verzekerd zijn, maar ook het hele gebouw. Als dit niet gebeurt, ontstaat er voor de eigenaars geen zekerheid dat het gebouw na het ontstaan van schade in zijn oorspronkelijke toestand kan worden hersteld.

In het splitsingsreglement is daarom een regeling opgenomen voor een collectieve verzekering. Helaas wordt deze regeling in de praktijk niet altijd nageleefd, vooral wanneer het gaat om kleine splitsingen in 2 of 3 appartementsrechten. Van een collectieve verzekering komt dan weinig terecht. Het is dan in ieder geval verstandig als de eigenaars zelf hun appartementsrecht verzekeren, zo mogelijk bij dezelfde verzekeringsmaatschappij. Omdat verzekering van een individueel appartementsrecht soms tot complicaties kan leiden, verdient een collectieve verzekering altijd de voorkeur. Collectieve verzekeringen moeten volgens het reglement worden afgesloten door het bestuur.

Financieel overzicht
In het reglement kunt u nalezen welke kosten voor de eigenaars gezamenlijk komen en welke niet. Verder staat er ook in voor welk deel u moet bijdragen in die kosten.

Van de inkomsten en uitgaven in een bepaald jaar maakt het bestuur een exploitatie-overzicht waaruit blijkt wat het allemaal heeft betaald en vooral waaraan. Daarnaast dient het bestuur ook een begroting van kosten op te stellen voor het komende jaar. Uiteindelijk dienen de eigenaars in een vergadering deze financiële jaarstukken goed te keuren.

Slapende vereniging
Een niet-actieve vereniging van eigenaars zal bovenstaande zaken niet zo goed op orde hebben. Voor het groot onderhoud bestaat dan geen 'spaarpotje'. Om in urgente situaties problemen tussen de bewoners te voorkomen, is het raadzaam om in ieder geval één keer per jaar bijeen te komen om (financiële) afspraken te maken. Sinds 1 mei 2008 zijn alle verenigingen van eigenaren verplicht om een spaarpotje te hebben.