Op zoek naar een geschikt

en betaalbaar notariskantoor?

Erfenissen


Na overlijden: het testament

Zodra iemand overlijdt, valt zijn nalatenschap open. Eén van de eerste vragen die dan aan de orde komt, is: heeft de overledene een testament gemaakt?

Wanneer u een naaste van de overledene bent en niet zeker weet of deze een testament heeft opgemaakt, kunt u hierover inlichtingen verkrijgen bij het Centraal Testamentenregister in Den Haag. U kunt hier tevens navragen bij welke notaris het testament zich bevindt.

Erfgenamen
De meeste nalatenschappen bestaan in ieder geval uit inboedel, een bank- en/of girorekening en contant geld. Zodra de bank kennis neemt van het overlijden, worden de rekeningen geblokkeerd.

Het is de taak van de notaris uit te zoeken wie de erfgenamen van de overledene zijn en hierover een officiële verklaring af te geven. Met deze verklaring van erfrecht kunnen de erfgenamen gezamenlijk over de bank- en/of girorekening van de overledene beschikken. Dikwijls wordt ook aan een van de erfgenamen een volmacht gegeven, waardoor deze mede namens de anderen handelend kan optreden.

Successierecht
Voordat het nalatenschap over de erfgenamen verdeeld wordt, is het belangrijk na te gaan of hierover successierecht betaald dient te worden. Volgens de Successiewet moet van iedere nalatenschap die in Nederland 'openvalt', binnen acht maanden na het overlijden aangifte worden gedaan. Hierna wordt vastgesteld hoeveel successierecht verschuldigd is. De aangifte kan gedaan worden middels een aangifteformulier. Het invullen hiervan is een taak van de notaris.

Voor het verdelen van de nalatenschap is een notariële akte in principe niet vereist, tenzij tot de nalatenschap bijvoorbeeld een woonhuis behoort of tot de erfgenamen personen behoren die niet bevoegd zijn zelfstandig over hun vermogen te beschikken (zoals minderjarigen en personen die onder curatele zijn gesteld of failliet zijn verklaard).