Op zoek naar een geschikt

en betaalbaar notariskantoor?

Rol van de notaris

Rechtszekerheid
Reden om de tussenkomst van de notaris bij de uitgifte en levering van aandelen verplicht te maken, is de bevordering van de rechtszekerheid. Door de bemoeienis van de notaris bent u er zeker van dat aan de statutaire en wettelijke formaliteiten wordt voldaan.

Titelrecherche
De notaris heeft de plicht een titelrecherche te doen. Dat betekent dat hij in ieder geval zal moeten onderzoeken of de levering een geldige juridische basis ('titel') heeft en of degene die levert daartoe bevoegd is.

Hoever terug in de tijd?
Een belangrijke vraag bij de recherche is tot welke datum in het verleden de notaris hierbij moet gaan. Stel dat de notaris concludeert dat de levering indertijd niet geheel volgens de toen geldende regels heeft plaatsgevonden. Niemand heeft dat toen geweten, omdat er niemand was die de levering op juistheid controleerde. Al die jaren heeft de 'eigenaar' gedacht dat de aandelen zijn eigendom waren. Moet hij nu te horen krijgen dat hij niet de eigenaar is, als gevolg van de ongeldige procedures die indertijd gevolgd zijn? Voor de beantwoording van deze vraag spelen de overgangsbepalingen van de nieuwe wet een rol.
Eén van die overgangsbepalingen stelt in hoofdlijnen het volgende:

  • Is een aandeel geleverd voordat de nieuwe wet in werking trad (1 januari 1993)…
  • En zijn sinds die levering vijf jaren verstreken…
  • En heeft de vennootschap gedurende dat tijdvak de levering als geldig aanvaard…

…dan kan geen beroep gedaan worden op het gebrek dat toentertijd in de levering is opgetreden. De levering wordt als geldig aanvaard.

De overgangsbepalingen slaan niet op gevallen waarin een akte van overdracht ontbreekt. Of de overgangsbepalingen ook in uw geval van toepassing zijn, kunt u het beste aan uw notaris vragen.

Kosten 
De notaris berekent voor zijn werk bij de uitgifte en levering van (beperkte rechten op) aandelen een uurtarief. Daarbij kan hij rekening houden met bijzondere omstandigheden zoals spoedeisendheid, ingewikkeldheid en belang van de zaak.

 

Moet de notaris een uitvoerige recherche plegen, dan zullen de kosten daardoor oplopen. Overigens zal dit van voorbijgaande aard zijn. Immers, nu de aandelen volgens de nieuwe wet bij notariële akte worden uitgegeven en geleverd, kan de notaris die een volgende levering verzorgt erop vertrouwen dat zijn collega bij de vorige levering de noodzakelijke handelingen heeft verricht. De recherche kost dan beduidend minder tijd, en de notariskosten zullen dan lager zijn.