Op zoek naar een geschikt

en betaalbaar notariskantoor?

Erkenning van de levering

Hoe?
De vennootschap moet de levering erkennen. Gebeurt dat niet, dan is de nieuwe aandeelhouder wel eigenaar, maar kan hij geen aandeelhoudersrechten doen gelden,zoals het stem-, vergader- en dividendrecht. Hoe de erkenning moet gebeuren,is in de wet van 1 januari 1993 geregeld. Het kan op drie manieren, te weten:
  1. in de notariële akte van levering. In deze akte kan de levering worden erkend door een directeur,of door meer directeuren indien de statuten van de vennootschap het optreden van meer directeuren tezamen eisen.
  2. door een notarieel afschrift of uittreksel van de akte van levering aan de vennootschap te overleggen,waarop deze een gedagtekende verklaring van erkenning plaatst.
  3. door inschrijving van de verkrijger van het aandeel in het aandeelhoudersregister. Dit moet de vennootschap dan zelf doen. Deze manier wordt gehanteerd als de vennootschap kennis draagt van de levering, maar nog geen verzoek om erkenning heeft gekregen. De vennootschap erkent dan de levering uit eigen beweging. In dit geval moet de vennootschap de inschrijving meedelen aan de partijen die bij de rechtshandeling betrokken zijn, met het verzoek alsnog een notarieel afschrift of een uittreksel van de akte van levering aan de vennootschap te overleggen. Dat verzoek moet per aangetekende brief worden gedaan. Na ontvangst van het notarieel afschrift of van een uittreksel van de akte van levering plaatst de vennootschap als blijk van de erkenning een aantekening op het stuk, voorzien van de dagtekening. Ook kan de levering betekend worden door middel van een deurwaardersexploit; dit komt in de praktijk echter weinig voor.
Geen erkenning
Erkenning [of betekening] is niet nodig indien de vennootschap bij de rechtshandeling zelf partij is. Dat is het geval wanneer de vennootschap zelf aandelen inkoopt of verkoopt, maar ook wanneer een beperkt recht op haar eigen aandelen wordt gevestigd of wanneer zij bijvoorbeeld een vruchtgebruik verkrijgt.