Op zoek naar een geschikt

en betaalbaar notariskantoor?

Gangbare notaristarieven

Overzicht maximumtarieven familiepraktijk
Hieronder volgen de inkomens- en vermogensnormen voor minder draagkrachtigen en de daarbij behorende maximumtarieven familiepraktijk per 1 januari 2008, zoals deze volgen uit artikel 56 van de Wet op het notarisambt juncto artikel 34 en 35 Wet op de rechtsbijstand mede in verband met de Ministeriële regeling wijziging inkomensgrenzen en eigen bijdragen in de Wet op de rechtsbijstand 2008 van 27 november 2007, Staatscourant 3 december 2007, 234 p. 15.

Maximumtarieven in de familiepraktijk
Voor bepaalde akten in de familiepraktijk gelden maximumtarieven.

Indien u een beperkt inkomen of vermogen heeft, dan kunt u in aanmerking komen voor het ‘maximumtarief minder draagkrachtigen’. Hierbij gelden de normen volgens artikel 34 van de Wet op de rechtsbijstand.

Hieronder volgen de inkomens- en vermogensnormen voor minder draagkrachtigen en de daarbij behorende maximumtarieven familiepraktijk per 1 januari 2009, zoals deze volgen uit artikel 56 van de Wet op het notarisambt juncto artikel 34 en 35 Wet op de rechtsbijstand mede in verband met de Ministeriële regeling wijziging inkomensgrenzen en eigen bijdragen in de Wet op de rechtsbijstand 2008 van 24 november 2008.

Zie ook het schema hieronder en vraag hierover meer informatie aan uw notaris.


Groep Inkomen / vermogen Tarief *
Gehuwden, samenwonenden en éénoudergezinnen Verzamelinkomen van maximaal € 33.600,-
(art. 56, lid 1 Wna) én een vermogen van maximaal het heffingvrij vermogen (IB-begrip) afhankelijk van de persoonlijke situatie 
466,- euro

Verzamelinkomen boven € 33.600,-
(art. 56, lid 4 Wna)

1.864,- euro
Vermogen van meer dan 226.890,- euro
(art. 56, lid 4 Wna)
geen maximum
 Alleenstaanden Verzamelinkomen van maximaal € 23.800,-
(art. 56, lid 1 Wna) én een vermogen van maximaal het heffingvrij vermogen (IB-begrip) afhankelijk van de persoonlijke situatie 
466,- euro
Verzamelinkomen boven 23.800,- euro
(art. 56, lid 4 Wna)
1.864,- euro
Vermogen van meer dan 226.890,- euro
(art. 56, lid 4 Wna)
geen maximum

* notarieel honorarium exclusief btw, exclusief verschotten

Wanneer een van deze regelingen voor u niet van toepassing is, stelt de notaris zijn honorarium vast aan de hand van de concrete omstandigheden van de uitgevoerde opdracht.

Ook wanneer de akte bij nader inzien niet doorgaat, kan de notaris voor de door hem verrichte werkzaamheden kosten in rekening brengen. Hierbij zullen aspecten als de bestede tijd, het uurtarief, de kwalificaties van degenen die bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn geweest, eventueel benodigde specialisatie, gevraagde spoedbehandeling en het financiële belang van de opdracht een rol spelen.

Leveringsakte en hypotheekakte
Over notaristarieven kunt u onderhandelen. Zeker als u een notaris nodig hebt voor bepaalde 'standaard' formaliteiten, zoals voor een hypotheekakte en een eigendomsakte, raden wij u aan bij verschillende notarissen te informeren naar het tarief. Het kan u honderden euro's besparen! Iedere notaris kan u van dienst zijn. U bent dus niet gebonden aan een notaris in uw woonplaats. De notaristarieven kennen sinds een aantal jaren geen onder- en bovengrenzen meer die wettelijk zijn vastgelegd.De notaristarieven zijn dus geheel vrijgegeven.

Naast de koopsom en de notariskosten zijn er ook andere kosten:

1.

Overdrachtsbelasting
Over de koopsom van het huis wordt meestal door de koper (kosten koper) 6% overdrachtsbelasting betaald.
Over roerende zaken (inboedel) wordt geen overdrachtsbelasting berekend. De waarde van meegekochte inboedel moet apart in de leveringsakte worden vermeld.
Verder dient een notaris een verklaring onder de akte te zetten. Hierin moet worden vermeld welke roerende zaken zijn verkregen en voor welk bedrag.
De notaris draagt de overdrachtsbelasting af aan de belastingdienst.

2.

Omzetbelasting
U betaalt geen overdrachtsbelasting maar wel omzetbelasting (btw) als u als eerste bewoner een nieuwbouwhuis koopt.
De btw is doorgaans in de koopsom begrepen. Bij gedeeltelijke nieuwbouw bent u over het nieuwe deel ook btw verschuldigd.

3.

Makelaarscourtage
Als u voor de koop of verkoop gebruik maakt van de diensten van een makelaar bent u hem provisie schuldig.

4.

Kadaster
Aan inschrijving van de eigendomsoverdracht in de openbare registers en het onderzoek van de notaris voorafgaand aan de leveringsakte zijn kosten verbonden.
Deze kosten worden via de notaris aan het Kadaster betaald.

5.

Zakelijke lasten en belastingen
Ieder jaar moet de huiseigenaar betalingen doen die rechtstreeks betrekking hebben op het huis. Bijvoorbeeld:

  • erfpachtcanon (tenzij afkoop heeft plaatsgehad)
  • gemeentelijke onroerende zaak belasting
  • bijdragen aan het hoogheemraadschap of poldergelden
  • rioolrecht