Op zoek naar een geschikt

en betaalbaar notariskantoor?

Wijzigingen als gevolg van de nieuwe Notariswet per 1 oktober 1999

Met ingang van 1 oktober 1999 is een nieuwe Wet op het Notarisambt in werkinggetreden.
De nieuwe wet brengt ook wijzigingen op tariefgebied mee.

Nieuwe situatieOude situatie
Met ingang van denieuwe wet zijn de oude adviestarieven vervallen en zijn er voor de overigetariefsituaties twee ministeriële regelingen in de plaats gekomen:
  1. één voor de onroerend goedpraktijk en
  2. één voor bepaalde akten in de familiepraktijk.
Tot 1 oktober 1999kende het notariaat drie soorten tarieven:
  1. vastetarieven (voor levering van onroerend goed en hypotheken en voor testamenten,huwelijksvoorwaarden, partnerschapsvoorwaarden en samenlevingsovereenkomsten),
  2. minimum- of basistarieven (in uitzonderingsgevallen)
  3. adviestarieven.

Als deze specifiekeregelingen niet van toepassing zijn, stelt de notaris zijn honorariumvast aan de hand van de concrete omstandigheden van de uitgevoerde opdracht.Ook indien een akte bij nader inzien niet doorgaat, kan de notaris voorde door hem verrichte werkzaamheden een honorarium in rekening brengen.Hierbijzullen meestal aspecten als de bestede tijd, de kwalificaties van degenendie bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn geweest, eventueelbenodigde specialisatie, gevraagde spoedbehandeling en het financiëlebelang van de zaak een rol spelen.

Omdat op de hiernagenoemde gebieden geen tarieven meer gelden, is het voor de KNB niet meermogelijk in het algemeen indicaties te geven van de honoraria die u zoukunnen verwachten voor - bijvoorbeeld - het oprichten van een stichting,een vereniging, een BV of een NV, de behandeling van een nalatenschapof andere handelingen waarbij het opmaken van een notariële akte nodigof gewenst is. Het is daarom van groot belang dat u tevoren aan de notariseen indicatie van de te verwachten kosten vraagt (zie "Offerte").