Op zoek naar een geschikt

en betaalbaar notariskantoor?

Wanneer bent u minder draagkrachtig?

U komt in aanmerkingvoor het maximumtarief minderdraagkrachtigen indien voldaan is aan artikel34 van de Wet op de rechtsbijstand: indien u alleenstaand bent mag uwnetto-inkomen niet hoger zijn dan €1.344,- per maand, indien u met een of meer anderen een gemeenschappelijkehuishouding voert mag het netto-inkomen per maand ten hoogste €1.920,-bedragen. Daarnaast mag u niet beschikken over een eigen vermogen vanmeer dan €6.370,- (alleenstaand) respectievelijk €9.100,-(overige gevallen). Voor de vaststelling van het inkomen / vermogen wordtop grond van lid 3 van artikel 34 (behoudens in het geval van onderlingtegenstrijdige belangen) niet alleen gekeken naar inkomen / vermogen vandegene die het verzoek doet maar ook naar dat van de echtgenoot / geregistreerdepartner (tenzij duurzaam gescheiden levend) en naar dat van de persoon(van verschillend of gelijk geslacht) met wie duurzaam een gezamenlijkehuishouding wordt gevoerd, voorzover althans daarmee niet een bloedverwantschapin de eerste of tweede graad bestaat.

Alvorens u zich totde voorzitter van de kamer van toezicht kunt wenden zult u een verklaringten aanzien van uw inkomen en vermogen moeten vragen. De verklaring wordtafgegeven door de burgemeester van uw woonplaats. Tot welke instantieu zich daarvoor moet melden, verschilt per (deel)gemeente.

Per arrondissementis er een kamer van toezicht. Het adres is hetzelfde als dat van de rechtbank.U kunt de notaris om het adres en om nadere informatie over de minderdraagkrachtigenregelingvragen.