Op zoek naar een geschikt

en betaalbaar notariskantoor?

Offerte

Onder de nieuwe Notariswetis het - door de afschaffing van de vaste tarieven - heel belangrijk dat u zichtevoren op de hoogte stelt van de kosten die aan notariële dienst zijnverbonden. U kunt de notaris daartoe om een 'offerte' vragen.
Daarbij moet u bedenken dat de vraag welke werkzaamheden de notaris ter uitvoeringvan een gegeven opdracht zal uitvoeren, niet iets is wat uitsluitend ter beoordelingvan de opdrachtgever staat. Indien u bijvoorbeeld aan de notaris vraagt de akteop te maken waarbij u de eigendom van een woning overdraagt als verkoper ofde eigendom juist als koper geleverd krijgt (de akte van levering), kunt u aangevenwelke uw wensen zijn over de daarbij uit te voeren werkzaamheden. Maar een grootdeel van die werkzaamheden ligt al vast, op grond van de taak van de notaris.
Indien u de notaris vraagt welk honorarium voor de akte in rekening wordt gebracht,hoort het bedrag van de offerte van de notaris deze noodzakelijke en de overigegebruikelijke werkzaamheden in ieder geval te dekken.
Daarnaast is het van belang te weten wat de financiële gevolgen zijn indien- naast de gebruikelijke werkzaamheden - nog extra of vervolgwerkzaamheden wordenverricht. Deze werkzaamheden kunnen een gevolg zijn van de bijzondere omstandighedenin dit concrete geval maar u kunt ook specifiek om deze extra werkzaamhedenhebben gevraagd.

De notaris kan zijn offerteop verschillende manieren inrichten. Hij kan een vast bedrag aangeven voor degebruikelijke werkzaamheden; hij kan aangeven welk bedrag er gemiddeld doorzijn kantoor voor dit soort werkzaamheden wordt gedeclareerd of binnen welkemarges dat bedrag meestal ligt; hij kan een (redelijke) schatting maken vande voor de gevraagde werkzaamheden te verwachten kosten; hij kan aangeven welkuurtarief hij bij de betreffende werkzaamheden in rekening brengt, aangevuldmet een schatting van de te verwachten kosten in het concrete geval, enz. Hetis van groot belang dat u bij twijfel navraagt welke 'lading' precies door deofferte wordt gedekt.