Op zoek naar een geschikt

en betaalbaar notariskantoor?

Niet tevreden over declaratie notaris?

Terug naar de notaris
Indien u niet tevreden bent over de declaratie van de notaris kunt u om tebeginnen de notaris om nadere informatie vragen. Ook kunt u hem om een specificatievragen. Op grond van de Notariswet is de notaris namelijk verplicht op verzoekeen rekening van zijn honorarium voor ambtelijke werkzaamheden en de overigeaan de zaak verbonden kosten op te maken waaruit duidelijk blijkt op welkewijze het in rekening gebrachte bedrag is berekend.

Voorleggen aan ringvoorzitter
Komt u na uitwisseling van standpunten niet tot overeenstemming met de notarisdan zult u op grond van de Notariswet het geschil over de gespecificeerdedeclaratie moeten voorleggen aan de voorzitter van de "ring" (het arrondissement)waartoe de notaris behoort. De notaris dient u te informeren over de naamen het adres van de ringvoorzitter tot wie u zich kunt wenden. U zult de ringvoorzitterschriftelijk om een beslissing over het geschil moeten vragen. De brief moetzijn ondertekend, van de datum zijn voorzien en uw naam en adres bevatten.Bovendien zult u de redenen moeten aangeven waarom u het met de declaratievan de notaris niet eens bent. En voorts sluit u de nota van de notaris enverder van belang zijnde stukken bij. Indien de ringvoorzitter van meningis dat uw verzoek om een beslissing niet voldoet aan de wettelijke voorschriftenof dat de verstrekte gegevens en stukken onvoldoende zijn om een oordeel opte baseren, zal hij u vragen binnen een daartoe gestelde termijn uw verzoekaan te vullen. Indien u (onvoldoende) aan dit verzoek voldoet, kan de ringvoorzitterbesluiten uw verzoek niet in behandeling te nemen. Dit zal hij u moeten latenweten binnen 4 weken nadat het verzoek is aangevuld danwel de daarvoor gesteldetermijn is verstreken zonder dat u aanvullende gegevens heeft verschaft. Iser geen sprake van omstandigheden die zouden kunnen leiden tot een niet-in-behandelingneming,dan zal de ringvoorzitter beide partijen (u en de notaris) kunnen oproepenvoor overleg. Ook kan de ringvoorzitter aan u of de notaris nadere inlichtingenof de overlegging van stukken vragen. Het overleg zal ook een gelegenheidkunnen zijn om te trachten alsnog "in der minne" tot overeenstemming te komen.Lukt dat niet dan zal de voorzitter binnen 8 weken na ontvangst van uw verzoekeen beslissing nemen. Indien nadere informatie is gevraagd wordt deze termijnopgeschoven tot de aanvullende informatie is gegeven of de termijn die daarvoorgesteld is, is verstreken. Mocht de ringvoorzitter langer nodig hebben dandeze 8 weken, dan zal hij u dit tijdig laten weten onder vermelding van een(redelijke) termijn waarbinnen de beslissing tegemoet kan worden gezien. Debeslissing wordt schriftelijk aan u en aan de notaris toegezonden. Aan hetvoorleggen van het declaratiegeschil aan de ringvoorzitter zijn geen kostenverbonden.

Bezwaar/(hoger) beroep
Indien u het niet eens bent met de uitspraak van de ringvoorzitter, kunt ubij hem bezwaar aantekenen. Nadat de ringvoorzitter schriftelijk een uitspraakop dit bezwaar heeft gedaan is beroep mogelijk bij de rechtbank en vervolgenshoger beroep bij de afdeling Rechtspraak van de Raad van State. U zult telkensbij de verzending van de uitspraak over de te volgen procedure worden geïnformeerd.

Andere klachten?
Voor de gang van zaken indien u meer in het algemeen niet tevreden bent overde handelwijze van de notaris, vraag bij uw notaris naar in de informatiekaart"Niet tevreden".