Op zoek naar een geschikt

en betaalbaar notariskantoor?

Minimum- en maximumtarieven in de onroerendgoedpraktijk

Met ingang van 1oktober 1999 geldt voor praktisch alle werkzaamheden op onroerend goedgebied een ministeriële regeling. Vanaf 1 oktober 2000 is dit de Tijdelijkeregeling notariële tarieven onroerendgoedpraktijk 2000. Deze regelinggeldt voor een jaar en wordt met ingang van 1 oktober 2001 vervangen dooreen nieuwe tijdelijke regeling. Doel is om geleidelijk -over een periodevan drie jaar vanaf 1 oktober 1999- te komen tot volledig vrije tarievenin de onroerendgoedpraktijk. Op grond van de Tijdelijke regeling o.g.2000 gelden voor de diverse werkzaamheden op onroerend goedgebied minimum-en maximumtarieven waarbinnen de notaris zijn honorarium moet vaststellen.De minimum- en maximumtarieven zijn gekoppeld aan, kort gezegd, de aankoopsomdanwel -bij hypotheken- het bedrag van de lening (de 'hoofdsom'). Per"blok" van aankoopsommen/leningsbedragen geldt telkens een zelfde minimum-en maximumtarief. De notaris moet over zijn honorarium 19% BTW in rekeningbrengen. De hierna genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

Voorbeeld
Transporttarief

Zo geldt bijvoorbeeld voor elke aankoopsom die ligt tussen €113.445,-en €124.970,- voor een akte van levering een:

minimumtarief van €359,38 en een
maximumtarief van €1.259,02


Hypotheektarief
Wanneerde koper in dit voorbeeld een hypothecaire geldlening aangaattussen
€113.445,- en €124.790,- geldt voor de hypotheekakte2/3 van de bedragen die van kracht zijn voor een akte van leveringmet een gelijke aankoopsom, dus:

minimumtarief van €239,19 en een
maximumtarief van €838,95.


Korting hypotheektarief

Wordt de hypotheekakte (bij dezelfde of bij een andere notaris)opgemaakt op dezelfde dag als de akte van levering van het onderpand,dan geldt voor het hypotheektarief nog eens 25% extra korting, zodathet:

minimumtarief €179,69 bedraagt en het
maximumtarief €629,51.Bijvoorbeeld

De familie Jansen heeft een huis gekocht van €113.445,-. Zijhebben daarvoor een hypothecaire geldlening afgesloten van eveneens€113.445,-. Op dezelfde dag wordt bij de notaris het huis overgedragenen de hypotheekakte opgemaakt. Zij betalen in dit voorbeeld:
  • Transporttarief:
    tussen €359,38 en €1.259,02
  • Hypotheektarief:
    tussen €179,69 en €629,51.

In deze tabel vindt u nog een overzicht van de minimum- en maximum tarieven in de meest voorkomendewoningprijsklassen. (tarieven in guldens inclusief BTW).

Waarde onroerend goedMinimumtarief
vanaf 1 oktober 2000
Maximumtarief
vanaf 1 oktober 2000
€45.378€359,38€1166,20
€113.445€359,38€1259,02
€158.823€359,38€1259,02
€226.890€403,41€1413,72
€453.780€696,15€2263,38

Het honorarium vande notaris voor de gebruikelijke werkzaamheden die bij de betreffendeaktesoort verricht moeten worden, mag niet hoger liggen dan het maximumtariefen niet lager dan het minimumtarief. Overtreding van dit voorschrift geldtals een economisch delict van de notaris.

Tarieven en toelichtingenboek
Een verdere toelichting op de "gebruikelijke" werkzaamhedendie van de notaris verwacht mogen worden voor een honorarium gelegen tussenhet bijbehorende minimum- en maximumtarief, vindt u elders op deze site(kopen van een huis).
Het overzicht aan minimum- en maximumtarieven vindt u in het Tarieven-/ toelichtingenboek oktober 2000, dat u kunt bestellen bij de KNB, deberoepsorganisatie van notarissen en kandidaat-notarissen in Nederland,Fax: 070 3621749. Uiteraard kunt u ook uw notaris om verdere inlichtingenvragen.

Verdere kosten
In de informatieover de minimum- en maximumtarieven is hiervoor uitsluitend gesprokenover het verschuldigde notarieel honorarium (incl. BTW) wanneer de notariseen akte van levering of een hypotheekakte opmaakt.
Bij het aankopen van een huis of het afsluiten van een hypotheek moetu ook rekening houden met de volgende kosten.