Op zoek naar een geschikt

en betaalbaar notariskantoor?

Maximumtarieven in de familiepraktijk

Vanaf 1 oktober 1999 geldt ook voor bepaalde akten in de familiepraktijkeen ministeriële regeling. De Regeling notariële tarieven familiepraktijkminderdraagkrachtigen 2002 geeft aan van welk belang met ingang van 1januari 2002 moet worden uitgegaan. Deze regeling geldt voor minderdraagkrachtigenin de zin van de Wet op de rechtsbijstand. Deze kunnen aan de voorzittervan de kamer van toezicht vragen een notaris binnen het arrondissementeen bepaalde akte te laten opmaken, waarbij de notaris niet meer aan honorariumin rekening mag brengen dan het in de ministeriële regeling vastgelegdemaximumtarief. Inclusief BTW komt dit op een bedrag van €351,05.Akten die voor een dergelijke maximering in aanmerking komen zijn aktenwaarbij geen vermogensobjecten betrokken zijn of mogelijkheden tot financieringaanwezig zijn, zoals testamenten, huwelijksvoorwaarden, partnerschapsvoorwaarden,samenlevingsovereenkomsten en verdelingen van een negatief vermogen. Ookkan voor het opmaken van een verklaring van erfrecht met betrekking toteen nalatenschap die per saldo minder dan €6.370,- bedraagt, eenverzoek gedaan worden tot maximering van het notarieel honorarium.

Indien u niet minderdraagkrachtigbent en geen (gezamenlijk) eigen vermogen heeft van meer dan €227.000,-,geldt voor testamenten, huwelijksvoorwaarden, partnerschapsvoorwaardenen samenlevingsovereenkomsten een ander maximumhonorarium. Op grond vande Notariswet mag de notaris niet meer dan
€1.404,20 (per akte) voor de daaraan verbonden gebruikelijke werkzaamhedenin rekening brengen. U hoeft - anders dan indien er sprake is van minderdraagkracht - hiervoor geen verzoek in te dienen. De notaris zal dit maximumautomatisch toepassen indien daarvoor aanleiding is.

Het honorarium vande notaris mag niet boven het maximumtarief uitkomen. De maximering speeltnatuurlijk alleen een rol indien de werkzaamheden van de notaris zodanigwaren dat een redelijk honorarium daarvoor boven het maximumtarief uitkomt.Dan zal de notaris zijn honorarium tot het toepasselijke maximumtariefmoeten beperken.

Het maximumtarief geldt per akte of per verrichte dienst.

De maximering betreftuitsluitend het notarieel honorarium. De overige aan de akte verbondenkosten dient u altijd volledig te voldoen. Dat betreft onder andere dekosten van het Centraal Testamentenregister (€9,72 per akte), dekosten van inschrijving van huwelijksvoorwaarden/partnerschapsvoorwaardenin het huwelijksgoederenregister van de rechtbank (€113,-), eventuelekosten bij de diverse bevolkingsregisters met het oog op de afgifte vaneen verklaring van erfrecht, eventuele kadasterkosten en het registratierecht(€3,-) dat meestal ook verschuldigd is.