Wilt u naast notarissen ook taxateurs gratis vergelijken? Vind op TaxatieTarieven.nl de goedkoopste taxateurs bij u in de regio.

Waarvan akte! Akte waarvan?

Nieuws over huis, hypotheek en andere notariszaken.
Samen Verder. Goed Geregeld ?! 
Monday, December 12, 2011, 03:04 PM
door Blog beheerder
In januari 2012 start de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) een publiekscampagne waarin huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden en het samenlevingscontract centraal staan. Aanleiding hiervoor is de Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen die per 1 januari 2012 in werking treedt. Doel van de campagne is mensen bewust te maken van hun persoonlijke situatie.
In de campagne staan een paar stellen uit verschillende levensfasen centraal.
reactie toevoegen   |   ( 3 / 199115 )

Sommigen beschouwen erfbelasting als een soort van diefstal. 
Sunday, December 4, 2011, 05:43 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Sommigen beschouwen erfbelasting als een soort van diefstal. Lees dit artikel
reactie toevoegen   |   ( 3 / 91048 )

Veranderingen rechtsgevolgen huwelijk steeds dichterbij 
Wednesday, September 21, 2011, 11:27 AM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Per 2012 wordt het Nederlandse huwelijksvermogensrecht aangepast. Vooral de algehele gemeenschap van goederen wordt op een aantal punten veranderd. Naast Nederland zijn er slechts enkele landen in de wereld die de algehele gemeenschap van goederen kennen. Dat is dan ook een bijzondere regeling waardoor u door een huwelijk aansprakelijk wordt voor elkaars schulden. Als rijkste partij van een echtpaar bent u in één klap uw halve bezit kwijt. Uiteindelijk zijn de wijzigingen niet zo verstrekkend als oorspronkelijk is beoogd.


Als voor het sluiten van het huwelijk geen huwelijkse voorwaarden worden opgemaakt, dan is door het huwelijk sprake van een algehele gemeenschap van goederen. Alle bezit en schuld van beide echtgenoten wordt op een hoop geveegd, er is in principe geen sprake meer van privébezit. Bepaalde bezittingen vallen niet in de gemeenschap van goederen namelijk:
1.geërfde of geschonken goederen waarvan door de erflater of schenker bepaald is dat zij buiten de gemeenschap vallen (onder een uitsluitingsclausule verkregen);
2.het recht van vruchtgebruik op (delen van) de nalatenschap in bepaalde situaties;
3.goederen en schulden die aan een van de echtgenoten op een bijzondere wijze verknocht zijn, voor zover die verknochtheid zich tegen het in de gemeenschap vallen verzet. Deze situatie komt in de praktijk niet vaak voor.
De huidige algehele gemeenschap van goederen heet straks 'gemeenschap van goederen', de toevoeging 'algehele' verdwijnt. Door de in de nieuwe wet opgenomen uitzonderingen is feitelijk ook geen sprake meer van een algehele gemeenschap.
Bestuursbevoegdheid. Nu is alleen de echtgenoot van wiens kant een bezitting in de gemeenschap is gevallen bestuursbevoegd. Straks worden beide echtgenoten bestuursbevoegd ten aanzien van in de gemeenschap vallende goederen. Bij bezittingen die op naam staan blijft alleen de echtgenoot op wiens naam dat bezit staat bestuursbevoegd.
Zaaksvervanging. Gekochte goederen die voor meer dan de helft worden betaald met eigen vermogen van een van de echtgenoten (geld verkregen onder uitsluitingsclausule), worden eigendom van de koper. Deze goederen maken dan geen onderdeel uit van de gemeenschap van goederen.
Ook is het mogelijk dat een erflater of schenker in zijn testament of bij de schenking bepaalt dat wat uit zijn nalatenschap of schenking wordt verkregen eigendom blijft van de erfgenaam of begiftigde. Als echter niet uitdrukkelijk was aangegeven dat de opbrengst (rente, huur etc.) van het verkregen vermogen eveneens uitgesloten waren, valt deze nu nog wel in de gemeenschap van goederen. Dit is na de wetswijziging niet langer het geval.
Ontbinding van de gemeenschap. Na invoering van de wetswijziging wordt de gemeenschap ontbonden op het moment dat het verzoek tot echtscheiding is ingediend bij de rechtbank, dus niet meer op het moment dat de echtscheiding wordt ingeschreven bij de burgerlijke stand. De echtgenoten zijn straks vanaf het indienen van het scheidingsverzoek niet meer hoofdelijk aansprakelijk voor schulden die door de ander worden gemaakt.
Afscherming vermogen na echtscheiding. Na ontbinding van de gemeenschap blijft het privévermogen van elke echtgenoot afgeschermd van gemeenschapsschulden. Schuldeisers kunnen daar niet aankomen. Slechts datgene wat een van de echtgenoten heeft verkregen als gevolg van de ontbinding van de gemeenschap is vatbaar voor verhaal; onder het huidige recht kunnen schuldeisers ook privévermogen aanspreken ten behoeve van gemeenschapsschulden.
Aanpassen huwelijksgoederenregime. Nu is voor het aangaan of wijzigen van huwelijksvoorwaarden tijdens huwelijk toestemming van de rechtbank nodig. Na de wetswijziging is rechterlijke goedkeuring niet meer nodig. De bevoegdheid tot het opstellen of aanpassen van huwelijkse voorwaarden komt dan geheel toe aan de notaris.
Huwelijksgoederenregime en ondernemer. Vaak kiezen ondernemers er voor om, al dan niet tijdens het huwelijk, huwelijkse voorwaarden op te maken. Dit heeft vooral te maken met aansprakelijkheid voor schulden uit een onderneming. Hiertegen wil de ondernemer dan de andere echtgenoot beschermen.


reactie toevoegen   |   ( 3 / 64890 )

Een en ander over erfenissen 
Tuesday, September 20, 2011, 10:47 AM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl

Na overlijden
Als iemand overlijdt komen zijn bezittingen toe aan zijn erfgenamen. Het is daarom van groot belang om te weten of de overledene een testament heeft gemaakt waarin hij - misschien - iemand tot erfgenaam heeft benoemd.

Erfgenamen
Als tot een nalatenschap een bank- en/of girorekening behoort worden de rekeningen geblokkeerd zodra de bank van het overlijden op de hoogte is. Dat is volkomen begrijpelijk: de rekeninghouder is overleden en het saldo komt nu toe aan zijn erfgenamen.

De notaris kan na het overlijden een verklaring van erfrecht afgeven waarin staat wie tot de bankrekening gerechtigd is. Zijn dat meerdere erfgenamen dan kunnen zij alleen gezamenlijk over de rekening beschikken. Dat is nogal onpraktisch. Daarom wordt vaak aan één van de erfgenamen of aan een derde een volmacht gegeven zodat deze alleen, maar mede namens de anderen, een betaling ten laste van de rekening kan doen.

Successierecht
Bij de afwikkeling van een nalatenschap moet ook de vraag worden beantwoord of over het geërfde successierecht (= belasting over de erfenis) verschuldigd is. Het successierecht voor de echtgenoot en de kinderen valt gewoonlijk wel mee, omdat de wet (aanzienlijke) bedragen heeft vrijgesteld. De bedragen van alle vrijstellingen worden jaarlijks door de Minister van Financiën aangepast. Over de vrijstellingen voor het lopende jaar en verdere informatie over het verschuldigde successierecht kunt u terecht bij uw (kandidaat-)notaris.

Volgens de Successiewet moet van iedere verkrijging uit een nalatenschap binnen acht maanden na overlijden aangifte worden gedaan voor de heffing van successierecht. Aangifte voor het recht van successie en het recht van schenking wordt gedaan door het invullen en inleveren van een aangifteformulier. De aangifte voor het recht van successie en het recht van schenking kan ook geschieden door invulling en inlevering van een aangifteformulier. Het opmaken van die aangifte is een van de taken van de (kandidaat-)notaris bij de behandeling van een nalatenschap.

Ook bij het verdelen van de nalatenschap wordt vaak een notaris ingeschakeld. Een notariële akte is voor een verdeling in principe niet vereist, tenzij tot de nalatenschap bijvoorbeeld een woonhuis behoort of tot de erfgenamen personen behoren die niet handelingsbekwaam zijn, zoals minderjarigen. Voor de verdeling van die nalatenschappen - hoe groot of hoe klein ook - is steeds een notariële akte vereist. Deze akte is bovendien onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de kantonrechter. Hierbij moet wel bedacht worden dat in het nieuwe erfrecht - zie hiervoor -sedert 1 januari 2003 geen verdeling meer plaats vindt als de erflater overlijdt zonder over zijn nalatenschap te hebben beschikt en een echtgenoot vrouw en (minderjarige) kinderen achterlaat. In dat geval worden alle goederen volgens de wet verkregen door de langstlevende echtgenoot.
reactie toevoegen   |   ( 3 / 62046 )

Woonboerderij te koop zonder notariskosten ! 
Saturday, August 6, 2011, 01:56 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
WOONBOERDERIJ TE KOOP ZONDER BETALING VAN NOTARISKOSTEN: riante woonboerderij in Rossum nabij Oldenzaal in Twente. De boerderij met bijgebouw is gelegen aan de rand van een prachtig natuurgebied - Het Roderveld - en op steenworp afstand van een eeuwenoude havezathe - Het Everloo -. Kijk zelf maar eens even rustig op WWW.WOONBOERDERIJTWENTE.NL Dit is een bijzonder uniek aanbod omdat de woonboerderij zich bevindt binnen 5 minuten afstand van de stad Oldenzaal in de buurt van Enschede, Hengelo, Almelo en dus met schouwburgen, diverse middelbare scholen, de Universiteit Twente, meerdere ziekenhuizen en moderne winkelcentra op kleine afstand.
reactie toevoegen   |  bijpassende link   |   ( 3 / 52786 )


<Terug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Volgende> >>