Wilt u naast notarissen ook taxateurs gratis vergelijken? Vind op TaxatieTarieven.nl de goedkoopste taxateurs bij u in de regio.

Waarvan akte! Akte waarvan?

Nieuws over huis, hypotheek en andere notariszaken.
Hertrouwen en erfenis 
Monday, November 30, 2009, 12:24 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Hans en Hella hebben twee kinderen. Hella overlijdt. Er is geen testament en daardoor krijgt Hans de beschikking over de hele erfenis: hij mag ongestoord voortleven. De kinderen krijgen hun erfdeel van de nalatenschap van Hella (nog) niet. Zij krijgen alleen een vordering op Hans. Hans kondigt op een dag aan dat hij wil hertrouwen met Joke. Onrust bij de kinderen want wat betekent dit voor het familiebezit?

Wie erft? Voor de kinderen van Hans dreigt nu het gevaar dat de erfenis van hun overleden moeder Hella (de vordering die zij hebben op Hans) door de nieuwe relatie op de lange baan wordt geschoven. Die kans is groot gezien het feit dat Hans' nieuwe vrouw Joke veel jonger is dan hij. Ook Joke heeft te zijner tijd als langstlevende partner recht op ongestoord voortleven. En dus de beschikking over Hans' nalatenschap.
Wat erven de kinderen?: De wetgever heeft kinderen 'wilsrechten' gegeven om hier wat aan te doen. Met hun wilsrechten kunnen kinderen hun vordering opeisen (en deze veiligstellen) op het moment dat de langstlevende ouder aankondigt dat hij opnieuw wil trouwen. Met hun wilsrechten bevestigen de kinderen als het ware dat de goederen die onder de vordering vallen, van hen zijn. Goederen zijn spullen en geld.
Toch hoeft Hans deze goederen nu niet aan zijn kinderen over te dragen, want hij mag als langstlevende ouder ongestoord voortleven. Hans heeft recht op het vruchtgebruik van de vordering. Dat wil zeggen dat hij de goederen van zijn kinderen wel mag gebruiken, maar hij bezit ze niet. Hans hoeft dus niet de familiestukken over te dragen of de antieke schilderijen van de muur te halen. En als er een geldvordering is, dan hoeft Hans dit geld niet uit te keren aan zijn kinderen. Hij mag dit geld overigens niet opmaken, maar wel de rente ervan uitgeven.
 
De nieuwe partner
Hans en Joke is geen lang geluk beschoren: Hans overlijdt (zie vorige voorbeeld).

Wie erft?: Joke kan – als langstlevende partner van Hans – ongestoord voortleven. Nu hun vader is overleden, kunnen de kinderen van Hans de vordering opeisen van (hun erfdeel van) de nalatenschap van hun moeder Hella. Ze moeten daarvoor aankloppen bij 'stiefmoeder' Joke.
Wat erven de kinderen?: De vordering van de kinderen is een schuld die Hans had bij zijn kinderen. Echtgenote Joke erft niet alleen Hans' bezittingen, maar ook zijn schulden. Aangezien Joke na het overlijden van Hans de langstlevende partner is, en de langstlevende partner volgens het erfrecht verplicht is de schulden direct te voldoen, wordt op dit moment de vordering van Hella's nalatenschap uitgekeerd aan haar kinderen.

Na Hans' overlijden moeten zijn kinderen opnieuw geduld oefenen voordat ze hun erfenis krijgen.

Wie erft?: Zowel tweede echtgenote Joke als Hans' kinderen zijn erfgenaam van Hans.

Wat erven ze?: Als langstlevende partner heeft Joke recht op ongestoord voortleven. Daardoor krijgen Hans' kinderen hun erfdeel van Hans' nalatenschap (nog) niet: dat erfdeel blijft voorlopig bij Joke.
De kinderen krijgen wel weer een vordering; ditmaal op Joke. Zij kunnen deze vordering wel opeisen, maar dat verandert niet veel aan de situatie: Joke krijgt dan (als langstlevende) de goederen in vruchtgebruik. De kinderen zullen moeten wachten tot ook Joke overlijdt. Pas dan krijgen ze de nalatenschap van hun vader in handen.

Bron: plusonline.nl
reactie toevoegen   |   ( 3 / 17350 )

Pensioen na echtscheiding. 
Friday, November 27, 2009, 05:44 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
In de praktijk blijkt, dat na verloop van tijd of wanneer er kinderen komen, dat één van de beide partners minder gaat werken of stopt met werken. Op het moment dat iemand minder werkt of stopt met werken, wordt er door diegene minder of geen pensioen opgebouwd.

Om de partner te beschermen, die minder is gaan werken of is gestopt met werken, heeft hij of zij bij scheiding recht op de helft van het, tijdens het huwelijk, opgebouwde pensioen van de nog werkende partner.

Daarnaast wordt ook het lagere pensioen van de minder of niet werkende partner verdeeld. De verdeling van de pensioenen wordt pensioenverevening genoemd. De pensioenen worden alleen dan verevend wanneer er sprake is van een ongelijke pensioenopbouw.

Het ouderdomspensioen wordt verdeeld bij een scheiding na een huwelijk in gemeenschap van goederen, een huwelijk op huwelijkse voorwaarden en bij het beëindigen van een geregistreerd partnerschap al dan niet met voorwaarden.

Tenzij binnen de voorwaarden iets anders is afgesproken met betrekking tot pensioenverevening. Bij de beëindiging van een samenlevingsverband worden de pensioenen in principe alleen verevend wanneer dat of bepaald is in het pensioenreglement van het pensioenfonds of wanneer pensioenverevening expliciet vermeld staat in het samenlevingscontract.

Als er een samenlevingscontract opgesteld wordt, waarin de pensioen-
verevening bepaald wordt, dan moet het pensioenfonds hiervan op de hoogte worden gesteld. De verevening van de pensioenen wordt door het pensioenfonds afgehandeld aan de hand van het formulier “Verdeling van het ouderdomspensioen bij scheiding” en een kopie van het convenant.

Het pensioenfonds dient van de verevening binnen twee jaar na de scheiding op de hoogte te worden gesteld. Bij verevening van de pensioenen blijft het opgebouwde pensioen op naam staan van degene die het pensioen heeft opgebouwd. Het pensioenfonds betaald bij de pensioengerechtigde leeftijd het pensioen in twee delen uit.
Een deel aan degene die het pensioen heeft opgebouwd en het andere deel aan de ex-partner. Bij overlijden van de ex-partner valt het volledige pensioen toe aan degene die het pensioen heeft opgebouwd.

Wanneer het pensioenfonds niet is geïnformeerd over de afgesproken pensioenverevening in het convenant dan bestaat er toch het recht op de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen van de ex-partner.
In dit geval dient de ex-partner het deel van het pensioen waar men recht op heeft te betalen.

www.postbus51.nl (aanvragen formulier pensioenverevening)

Het ouderdomspensioen en de afkoop.
Sommige partners kiezen ervoor om het verschil in pensioenopbouw af te kopen. Het afkopen van het pensioen is alleen maar mogelijk wanneer daar geld voor aanwezig is of wanneer daar geld voor geleend kan worden.
Let bij afkoop op mogelijke fiscale consequenties.

Conversie van het ouderdomspensioen.
Bij conversie van het ouderdomspensioen wordt het, tijdens het huwelijk opgebouwde, ouderdomspensioen gedeeld. Het deel van het pensioen waarop elk van de partners recht heeft wordt op de eigen naam gezet. Op deze manier hebben beiden elk een “eigen” pensioenopbouw.

Ook het nabestaandenpensioen kunnen de partners om laten zetten op elk hun eigen naam. Bij overlijden vervalt het pensioen niet terughttp://bureau-echtscheiding.nl aan degene die het pensioen heeft opgebouwd.

Het bijzonder nabestaandenpensioen.
Als je gescheiden bent en je ex-partner komt te overlijden heb je recht op dat deel van het nabestaandenpensioen dat tijdens het huwelijk door je ex-partner is opgebouwd.

Dat deel van het pensioen heet het bijzonder nabestaanden pensioen. Op het nabestaandenpensioen bestaat recht wanneer je getrouwd bent geweest met of zonder voorwaarden of wanneer je een geregistreerd partnerschap met of zonder voorwaarden hebt gehad.

Bron
bureau-echtscheiding.nlreactie toevoegen   |  bijpassende link   |   ( 3 / 17235 )

Samenwonen zonder samenlevingscontract. 
Friday, November 27, 2009, 05:37 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Veel mensen wonen samen zonder dat ze hun relatie juridisch hebben geregeld. In de wet staan geen specifieke regels voor hoe samenwoners hun zaken moeten regelen als zij uit elkaar gaan. Het is daarom verstandig om onderlinge afspraken in een samenlevingscontract vast te leggen.

Als twee mensen samenwonen en hun relatie niet formeel vastleggen, betekent dit niet dat hun samenwonen geen gevolgen heeft. Zo verbinden veel overheidsinstanties wel degelijk gevolgen aan het samenwonen indien er een gezamenlijke huishouding gevoerd wordt. Dit is bijvoorbeeld het geval op het gebied van uitkeringen en belastingen.

Toch zijn er nog wel (juridische) verschillen, die vooral aan het licht komen wanneer de samenwoonrelatie eindigt zonder dat de partners afspraken hebben vastgelegd. Een schrijnend voorbeeld: komt een van de partners te overlijden, dan erft de ander niets.

Wanneer samenwoners besluiten uit elkaar gaan, moeten zij op dat moment beslissingen nemen over een aantal zaken, bijvoorbeeld: de woning, de spullen die men samen heeft gekocht of die men al had, de (kinder)alimentatie, de omgangsregeling met betrekking tot de kinderen en het ouderlijk gezag. De wet kent geen specifieke regels voor hoe samenwoners hun zaken moeten regelen als zij uit elkaar gaan. Het is daarom erg belangrijk een samenlevingscontract te hebben.

Koopwoning
De eigenaar van een koopwoning is degene die bij het kadaster als eigenaar staat geregistreerd. Als het huis op naam van beide partners staat, kan de ene partner de andere partner uitkopen. Daarbij moet worden uitgegaan van de marktwaarde, verminderd met de nog openstaande hypotheekschuld. Als geen van beiden de ander kan of wil uitkopen, dan zal de woning verkocht moeten worden. In dat geval hebben beide partners recht op de helft van de overwaarde.

Huurwoning
Als de oorspronkelijke huurder de huur opzegt, dan wordt de medehuurder automatisch de nieuwe huurder. Als de partijen het niet eens kunnen worden over de vraag wie in het huis mag blijven wonen, dan zal de rechter een beslissing moeten nemen.

Boedel
Voor de boedel geldt dat de goederen eigendom zijn van degene op wiens naam de koopbonnen staan. Maar in veel gevallen staat er geen naam op de bonnen of zijn er geen bonnen meer. In dat geval worden de goederen beschouwd als gemeenschappelijk eigendom en zal men onderling tot een verdeling moeten komen.

Partneralimentatie
Als samenwonenden uit elkaar gaan, bestaat geen recht op partneralimentatie, zelfs niet als de samenwoonrelatie lang heeft geduurd en eigenlijk precies op een huwelijk lijkt.

Kinderen
Kinderen die buiten een huwelijk worden geboren, staan in principe alleen in familierechtelijke betrekking tot de moeder. De vader kan wel door erkenning juridisch vader worden. Het kind kan door erkenning ook de naam van de vader krijgen. Hoewel er geen recht bestaat op partneralimentatie na beëindiging van de samenwoning, hebben de juridische ouders wel een onderhoudsplicht ten aanzien van de kinderen. Bovendien is het mogelijk dat de samenwoners nadat de man het kind heeft erkend, de ouders het gezamenlijk ouderlijk gezag hebben aangevraagd.

Samenlevingscontract
Als men gaat samenwonen is het verstandig om een samenlevingscontract op te stellen. Een samenlevingscontract is een overeenkomst waarin mensen afspraken maken over allerlei zaken die met het samenwonen te maken hebben, zoals bijvoorbeeld: de financiële bijdrage in de kosten van elkaars levensonderhoud, de verdeling van de kosten van de huishouding, de verzorging en opvoeding van eventuele kinderen, wat er moet gebeuren als één van de partners overlijdt, een onderhoudsplicht na beëindiging van de samenwoning, het gebruik van bankrekeningen, de verdeling van de bezittingen bij beëindiging van de relatie en afspraken over alles wat met de woning te maken heeft.

Notaris
U kunt samen onderling een overeenkomst maken, maar u kunt daarvoor ook naar de notaris gaan. Een notarieel samenlevingscontract wordt in de praktijk wel als voorwaarde gesteld om in aanmerking te komen voor bepaalde regelingen, bijvoorbeeld partnerpensioenregelingen en secundaire arbeidsvoorwaarden. Ook voor het aanvragen van een hypotheek, kunnen banken vragen om een samenlevingscontract.

Buitenstaanders
Een samenlevingscontract geldt alleen tussen de samenwonende partijen, het heeft dus geen werking ten opzichte van derden. Stel u bent beiden aansprakelijk voor een bepaalde schuld maar u legt in het samenlevingscontract vast dat één van de partners de hele schuld op zich neemt, dan nog kan de schuldeiser de schuld op beiden verhalen want de schuldeiser heeft niets met het samenlevingscontract te maken. De ene partner moet dan vervolgens zelf de geïnde schuld op de ander verhalen.
Bron
Jurofoon.nl
reactie toevoegen   |   ( 3 / 17463 )

Hoe maak ik een afscheiding met de tuin van mijn buren?  
Friday, November 27, 2009, 05:27 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Dat is een vraag, die veel mensen zich stellen als zij een huis hebben of krijgen met een tuin erbij. De een houdt van coniferen, de ander bouwt liever een muur of een schutting. In de meeste gevallen kan met de buren geregeld worden op welke manier er een erfafscheiding komt.

Zonder bouwvergunning of bouwmelding mogen erfafscheidingen achter de voorgevelrooilijn worden geplaatst met een hoogte van 2 meter. De hoogte van 2 meter wordt gerekend vanaf het hoogstgelegen deel van het erf of de tuin. Vóór de voorgevelrooilijn mogen slechts erfafscheidingen worden geplaatst met een hoogte van maximaal 1 meter. In alle andere gevallen is een bouwvergunning nodig.

Ondanks dat een erfafscheiding vaak zonder bouwvergunning mag worden geplaatst, moet wel voldaan worden aan de technische voorschriften uit het Bouwbesluit. Heel kort samengevat komt het erop neer dat ‘een constructief veilige erfafscheiding moet worden gebouwd bestaand uit deugdelijke materialen’.

Een bouwvergunning moet worden aangevraagd bij het college van burgemeester en wethouders. Het team Bouw- en woningtoezicht van de gemeente adviseert het college over het al of niet verlenen van de gevraagde vergunning.
[begin]

ROOILIJN

Voor de hoogte van een erfafscheiding is de zogenaamde voorgevelrooilijn van belang. De voorgevelrooilijn is de lijn, waarin de voorkant van de woningen in de straat zijn of worden geplaatst.

Voor de voorgevelrooilijn mogen dus zonder bouwvergunning erfafscheidingen worden opgericht met een hoogte van maximaal 1 meter en achter deze lijn mag zonder vergunning een erfafscheiding worden geplaatst met een hoogte van maximaal 2 meter. Bij hoekwoningen is er sprake van een andere situatie. Een hoekwoning kan twee voorgevelrooilijnen hebben, omdat het perceel aan twee straten ligt. Door wat door de eigenaar van het perceel wordt ervaren als zijn achtertuin dan wel zijtuin (lopend langs de openbare weg), loopt een voorgevelrooilijn van de woningen die verder terug in de straat liggen. Deze eigenaar kan zijn achtertuin, dan wel zijtuin, dus niet rondom afscheiden met een hoge schutting.

De plaats van de voorgevelrooilijn(en) kan worden bepaald aan de hand van het bestemmingsplan. In dit plan en op de bijbehorende plankaart staan de voorgevels of voorgevelrooilijnen van de woningen aangegeven. In gevallen waarbij de ligging van de voorgevelrooilijn(en) onduidelijk is, is het verstandig eerst even bij het loket Bouwen en wonen te informeren naar eventuele regels in het ter plaatse geldende bestemmingsplan.

ERFAFSCHEIDINGEN OP DE GRENS OF ER VANAF

De achterkant, zijkant en voorkant van schuttingen, muren, hekken en dergelijke mogen precies op de scheiding staan. Dit geldt ook voor funderingen en beplantingen, zoals bomen, hagen, coniferen. Als u tenminste met uw buurman tot overeenstemming kunt komen. Kunt u het niet eens worden, dan moet u rekening houden met artikel 42 (Boek 5) van het Burgerlijk Wetboek, waarin staat:

dat bomen tenminste 2 meter van de erfafscheiding geplant moeten worden;
dat hagen, coniferen en dergelijke tenminste 50 centimeter van de erfafscheiding geplant moeten worden.
KADASTER
Wilt u weten waar precies de erfafscheiding ligt, neem dan contact op met het kadaster. Dat is gevestigd in Arnhem. Of ga hier naar de website van het kadaster.

PROBLEMEN OVER DE ERFAFSCHEIDING (HUISEIGENAREN)

Maar al te vaak komt het voor dat buren ruzie krijgen over de erfafscheiding. Dan blijkt ineens, dat een boom al jaren in de weg staat, een schutting te hoog is enz. Ontstaan er problemen over een muur, hek of schutting, ga dan eerst na of deze precies op de erfafscheiding staat (zie adres kadaster) en of (zo nodig) een bouwvergunning is afgegeven. Dat kunt u te weten komen bij het loket Bouwen en wonen van de gemeente. Eventueel kan Bouw- en woningtoezicht de betrokkene aanschrijven, dat gebouwd is zonder bouwvergunning.

Voldoet de muur, het hek of de schutting aan alle eisen, dan is er niets aan de hand en kan niets ondernomen worden om het bouwwerk weg te krijgen.

Ontstaan er problemen over een groene erfafscheiding, probeer dan eerst via een gesprek met uw buren tot een oplossing te komen. Dit is verreweg de beste manier om problemen op te lossen. Een gesprek kan eventueel belegd worden door bemiddeling van de politie. Als een gesprek niets oplevert is het enige wat u daarna nog kunt doen het beginnen van een rechtzaak (zogenaamde civiele procedure). Bedenk echter wel: rechtzaken zijn niet alleen duur en ingewikkeld, maar verslechteren in de meeste gevallen de onderlinge verstandhouding.


PROBLEMEN OVER DE ERFAFSCHEIDING (HUURDERS)

Maar al te vaak komt het voor dat buren ruzie krijgen over de erfafscheiding. Dan blijkt ineens, dat een boom al jaren in de weg staat, een schutting te hoog is enz. Voor huurders bestaan er eigenlijk helemaal geen (wets)regels met betrekking tot problemen over de erfafscheiding. Huurders van huizen van de woningbouwvereniging kunnen proberen de problemen op te lossen door middel van het huurcontract. In de meeste gevallen staan daarin al regels opgenomen over de hoogte van erfafscheidingen, de soort van afscheidingen enz. Huurders kunnen ook contact opnemen met de eigenaar van het huis en vragen of deze namens hen de zaak willen oplossen.

In andere gevallen blijft er maar één ding over: de rechtszaak (civiele procedure). Dat kan, omdat het Burgerlijk Wetboek een zogenaamde "onrechtmatige daad" verbiedt. Op grond van dit artikel kunt u uw buren voor de rechter dagen.

Ook voor huurders: eigenlijk maar één goede manier om de zaak op de lossen en dat is het gesprek. Rechtzaken zijn niet alleen duur en ingewikkeld, maar verslechteren in de meeste gevallen de onderlinge verstandhouding.

PROBLEMEN OVER HET ONDERHOUD VAN ERFAFSCHEIDINGEN

Problemen kunnen ontstaan over het onderhoud van erfafscheidingen. Bijvoorbeeld de vraag: Wie schildert de achterkant van de schutting op de erfafscheiding? Om de achterkant van uw schutting te kunnen schilderen, zult u op de grond van de buren moeten komen. Volgens de wet moet u daarvoor toestemming hebben. Wordt deze toestemming niet gegeven, dan moet uw buurman zelf zorgen voor het onderhoud aan zijn kant. Doet hij dat niet, dan kunt u via een rechtzaak (civiele procedure) uw recht halen. Ook hier geldt weer: Probeer eerst door middel van een gesprek (eventueel na bemiddeling door de politie) de zaak op te lossen.

Bron

Bouwhelp.nl
reactie toevoegen   |   ( 3 / 17307 )

Erfenissen steeds meer bron van ruzie. 
Friday, November 27, 2009, 05:21 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Nederlanders maken steeds meer ruzie bij het verdelen van erfenissen. Na een overlijden zijn het vooral broers en zussen die elkaar in de haren vliegen, zo blijkt uit een onderzoek van Notariaat Magazine, het maandblad van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

Meer dan honderd notariskantoren werden ondervraagd. Tien procent gaf zelfs aan dat meer dan de helft van de nalatenschappen tot ruzie leidt.

De notaris heeft een duidelijke taak als het gaat om de verdeling van de nalatenschap.

Meer onenigheid
Driekwart van de notariskantoren heeft in 2004 meer onenigheid om de nalatenschap ervaren dan in het verleden. Als oorzaken worden genoemd: lossere familiebanden, mondiger burgers, een groeiend aantal 'stiefrelaties', grotere nalatenschappen en het ontbreken van een testament.

Vaak gaat het om oud zeer in de familie. Soms voelen (stief)kinderen zich achtergesteld of verwijten ze elkaar dat ze al iets van hun ouders gekregen hadden. Ruzies gaan over de verdeling van de inboedel, sieraden, de waarde van een te verkopen huis.

Vertraging
De vele ruzies leiden tot aanzienlijke vertraging van de afhandeling. Als er ruzie is kan het wel twee tot drie jaar duren voordat een erfenis kan worden afgewikkeld. Uiteindelijk zien de erfgenamen in dat ze elkaar nodig hebben om tot afronding te komen.

De kinderen van de overledene maken het vaakst ruzie. Stiefouders en halfbroers of -zussen zijn ook vaak bij ruzies betrokken. Neven en nichten maken minder heibel.


reactie toevoegen   |  bijpassende link   |   ( 3 / 17617 )


<< <Terug | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Volgende> >>