Wilt u naast notarissen ook taxateurs gratis vergelijken? Vind op TaxatieTarieven.nl de goedkoopste taxateurs bij u in de regio.

Waarvan akte! Akte waarvan?

Nieuws over huis, hypotheek en andere notariszaken.
Let op de WOZ-waarde van uw woning ! 
Friday, June 11, 2010, 04:00 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Als de overledene een eigen woonhuis heeft, moet deze worden aangegeven in de aangifte erfbelasting. De waarde van het woonhuis moet worden aangegeven volgens de woz-beschikking (met waardepeildatum 1 januari 2009).

Tegen de woz-waarde is geen tegenbewijs mogelijk. Stel dus dat het woonhuis vlak na het overlijden wordt verkocht door de erfgenamen voor € 250.000,– terwijl de woz-waarde is vastgesteld op € 300.000,–, dan wordt er toch erfbelasting heven over € 300.000,– in plaats van € 250.000,–!
Het is wel mogelijk om als erfgenaam (en dus nieuwe eigenaar) bezwaar te maken tegen de woz-beschikking en een nieuwe beschikking aan te vragen bij de gemeente. De nieuwe woz-beschikking en de daarop vermelde nieuwe woz-waarde van de woning geldt dan voor de aangifte erfbelasting. Voor iedere huiseigenaar is het sinds 1 januari 2010 dus nog belangrijker geworden om de woz-waarde van de woning goed in de gaten te houden en bezwaar te maken wanneer de woz-waarde hoger ligt dan de vrije verkoopwaarde van de woning!

reactie toevoegen   |   ( 3 / 28146 )

Heffingsrente en erfbelasting 
Friday, June 11, 2010, 03:54 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Met de modernisering van de successiewet per 1 januari 2010 heeft de wetgever besloten dat er heffingsrente is verschuldigd over de erfbelasting.

De heffingsrente geldt alleen bij overlijden na 1 januari 2010. U bent heffingsrente verschuldigd vanaf het moment dat de termijn voor de aangifte is verstreken; dit is 8 maanden na de dag van het overlijden.
Aangezien het opleggen van de aanslag erfbelasting door de belastingdienst ook enige tijd kost en de heffingsrente bij het tijdig indienen van de aangifte erfbelasting over maximaal 3 maanden wordt berekend, moet u, als u geen heffingsrente wil betalen, de aangifte erfbelasting binnen 5 maanden na het overlijden indienen.

U kunt de belastingdienst ook verzoeken om binnen 8 maanden na het overlijden een voorlopige aanslag op te leggen. De heffingsrente bedraagt momenteel 2,5% en wordt per kwartaal opnieuw vastgesteld.


reactie toevoegen   |   ( 3 / 18803 )

Hypotheken in Nederland aan banden (klik hier). 
Monday, April 19, 2010, 04:15 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Banken mogen na 1 januari 2011 geen hypotheek meer verstrekken die hoger is dan 112% van de aankoopwaarde van het huis dat als onderpand dient. Daarbij moet het deel van de schuld boven de aankoopwaarde binnen 7 jaar worden afgelost of gedekt door opgebouwd vermogen.

Dit een behoorlijke beperking ten opzichten van wat nu maximaal aan hypotheek verstrekt mag worden. Een jaar geleden moest de AFM bakzeil halen met een veel sterker gesteld persbericht, waarbij de vraag gesteld werd of de AFM wel de zeggenschap had om daar zelfstandig over te beslissen.
Het is een jaar later blijkbaar geen discussiestuk meer. De besluitvorming rondom dit soort zaken ligt dan nu blijkbaar in de combinatie van het Ministerie van Financiën en de AFM. Blijkbaar heeft de Tweede Kamer de zeggenschap over dit onderwerp daarmee nu uit handen gegeven... Of wordt deze gang van zaken door beide instanties als zodanig gepresenteerd en is het gewoon kijken hoever ze er mee weg komen? Naar mijn idee zou het netter staan als een advies wordt geschreven dat dan democratisch in een besluit wordt vervat.
Overigens is het allemaal weer niet zo hard als het er in eerste instantie staat. Woningen met een NHG garantie mogen weer wel een hogere hypotheek hebben (de belastingbetaler betaald als het misgaat) en als een eigenaar eigen vermogen heeft, mag er ook meer gelend worden... En dat vind ik dus een verkeerd signaal. Het feit dat we schulden stimuleren en bezit straffen is en blijft een fundamentele fout binnen het systeem zoals we dat ook in Nederland kennen.

Bron: www.beursbox.nl
Auteur: Tom Lassing dd 22 april 2010

reactie toevoegen   |  bijpassende link   |   ( 3 / 27786 )

Verklaring van Erfrecht 
Sunday, April 11, 2010, 10:24 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Erfgenamen
Na een overlijden treden de erfgenamen juridisch in de plaats van de overledene.
Maar wie zijn die erfgenamen, en willen die personen wel erfgenaam zijn?
Soms kunnen de familieleden de nalatenschap beter verwerpen of aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving, om hun eigen bezittingen niet kwijt te raken of zelfs hun eigen faillissement te voorkomen. Vraag de notaris hierover als onduidelijk is of er geen grote (nog onbekende) schulden kunnen zijn. Ook als er minderjarige kinderen tot de erfgenamen behoren dient rekening gehouden te worden met extra voorschriften.

Om duidelijkheid te geven aan de betrokkenen en aan buitenstaanders bestaat de verklaring van erfrecht. Dit is een formele verklaring van de notaris (in een notariële akte). De notaris vermeldt daarin onder meer wie is overleden, wanneer en waar, wie de gezinsleden waren, wie op grond van de wet of een testament de erfgenamen zijn, of er een executeur is benoemd in een testament. Tevoren moet de notaris de nodige controles doen, bijvoorbeeld bij de gemeentelijke basisadministratie en bij het centraal testamentenregister.


Meerdere erfgenamen
Als er meerdere erfgenamen zijn wordt in de verklaring van erfrecht vaak ook opgenomen wie de gezamenlijke erfgenamen tot hun gemachtigde benoemen. Deze gemachtigde kan dan ook opdrachten aan de bank geven betreffende de rekeningen na het overlijden van de erflater. Daarvoor wordt een speciale volmacht opgesteld waarin de bevoegdheden van de gemachtigde worden omschreven.
De conclusie van de verklaring van erfrecht geeft aan wie bevoegd is/zijn om op te treden met betrekking tot de nalatenschap van de overledene.
Elke betrokkene kan een notaris verzoeken om een verklaring van erfrecht af te geven, meestal gebeurt dit natuurlijk in onderling overleg tussen de familieleden.
Kosten van de verklaring van erfrecht bedragen verschillen per notariskantoor en per situatie.
Tussen aanvraag bij de notaris en afgifte van de verklaring van erfrecht kunnen enkele weken tot meerdere maanden zitten.


reactie toevoegen   |   ( 3 / 27787 )

WOZ waarde en erfenis: opgelet ! 
Sunday, April 11, 2010, 03:57 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
De WOZ-waarde, welke jaarlijks steeds opnieuw wordt vastgesteld, wordt steeds belangrijker.
Tot 1 januari 2010 was de waarde met name van belang voor de inkomstenbelasting en voor de onroerende zaakbelasting van de gemeente.


Een wat hogere of een wat lagere waarde had slechts een beperkte invloed op de hoogte van deze belastingen. Vanwege dit beperkte financiële voordeel namen veel mensen niet de moeite om de WOZwaarde aan te vechten.
Met ingang van 1 januari 2010 moet de WOZ-waarde ook worden gebruikt voor de berekening van de
erfbelasting. Voor de erfbelasting kan een hogere of lagere WOZ-waarde wel van grote invloed zijn op de
te betalen erfbelasting.

Een praktijkvoorbeeld
Een man zonder echtgenoot of (klein)kinderen komt te overlijden op 1 april 2010. Zijn vermogen bestond nagenoeg geheel uit een huis zonder hypotheek. Het huis zit in de duurdere prijsklasse. In die prijsklasse was het afgelopen jaar de grootste prijsdaling merkbaar. Erfgenamen zijn een broer en een zuster van erflater. Het huis wordt direct te koop gezet met een vraagprijs van € 950.000,- en met een te verwachten opbrengst van € 900.000,-. De WOZ-waarde per peildatum 1 januari 2009 was nog € 1.200.000,-. Gevolg is dat erfbelasting over € 1.200.000,- moet worden betaald terwijl slechts € 900.000,- wordt geërfd. Broer en zus betalen over dit deel 40% erfbelasting. Zij moeten dus € 120.000,-belasting betalen over iets dat zij NIET erven. In veel gevallen zal het verschil in belasting gelukkig minder groot zijn, zoals in de situatie ouders/kinderen, maar vaak gaat het toch om aanzienlijke bedragen.

Onze conclusie is dan ook dat de WOZ-waarde met ingang van 2010 veel belangrijker is geworden. Het vervelende is, dat voor de WOZ-waarde als peildatum wordt genomen 1 januari van het jaar daarvoor. We bevinden ons op het ogenblik in een onroerend goedmarkt met een dalende prijstrend.

Door een overlijden wordt de eigendomssituatie van onroerend goed gewijzigd. Dit is een moment
waarop wettelijk is toegestaan om aan de gemeente een nieuwe waardevaststelling te verzoeken volgens
artikel 26 van de WOZ. De peildatum blijft echter 1 januari van het jaar daarvoor. Mogelijk was de waarde
zelfs op de peildatum al te hoog en is bezwaar zinvol.

Tip voor de praktijk.
Als kort na een overlijden een afspraak wordt gemaakt met de notaris neem dan al gelijk de WOZbeschikking
van het huis (huizen) mee. Er kan dan nog tijdig bezwaar worden gemaakt tegen de beschikking zodat in de
aangifte voor de erfbelasting mogelijk een lagere waarde kan worden opgenomen. De gemeente moet binnen
acht weken na indienen van het verzoek de nieuwe WOZ-beschikking afgeven. Tegen die beschikking kan dan
nog bezwaar worden gemaakt.

Bron: dendulkenpartners.nl (zie bijpassende link)
reactie toevoegen   |  bijpassende link   |   ( 3 / 27821 )


<< <Terug | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Volgende> >>