Wilt u naast notarissen ook taxateurs gratis vergelijken? Vind op TaxatieTarieven.nl de goedkoopste taxateurs bij u in de regio.

Waarvan akte! Akte waarvan?

Nieuws over huis, hypotheek en andere notariszaken.
Notaris vindt zichzelf integer, andere stenenschuivers minder  
Sunday, May 31, 2009, 06:46 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Nyenrode deed onderzoek naar percepties van integriteit van verschillende groepen binnen de vastgoedsector. Onder andere notarissen, financiers, makelaars, beleggers en de taxateurs mochten oordelen over hoe integer zij zichzelf vinden, en hoe zij de anderen zien op dat punt. Er zit nogal verschil in zelfbeeld en het beeld van anderen, zo blijkt. De notaris is het beste jongetje van de vastgoedklas.

Notarissen vinden zichzelf zeer integer, zo blijkt uit het onderzoek. Eigenlijk vinden alle groepen zichzelf meer integer dan anderen. Alle doelgroepen geven zichzelf gemiddeld een punt meer dan zij van de rest krijgen. Ook bij de notarissen zit er een verschil in het zelfbeeld (dikke 8) en het beeld dat anderen van ze hebben (7,5).

Toch krijgt de notaris het hoogste rapportcijfer van de anderen toebedeeld. De notaris wordt als het meest integer beschouwd, gevolgd door juridisch adviseurs en belastingadviseurs. Handelaren en makelaars scoren met afstand het slechtst, met maar liefst 10 onvoldoendes.

Zwartgallig
Opvallend is dat de notarissen het meest zwartgallig zijn in hun kijk op de anderen. Van de twaalf becijferde groepen, deelden de notarissen het grootste aantal onvoldoendes uit. Met name taxateurs (4,9) en de handelaren (4,8) zijn gajes in de ogen van de notaris. De grootste cognitieve dissonant met betrekking tot een integer zelfbeeld komt voor onder de makelaars, die zichzelf een bijna een zeven waard vinden, maar een dikke vijf krijgen van hun ketenpartners.

Notarissen geven hoog op over hun eigen beroepscode: 88% vindt die code effectief. De projectontwikkelaars zijn het minst van allen te spreken over de relevantie van hun beroepscode (49%).

Integriteit
Enkel andere bevindingen van de onderzoekers: de notarissen en makelaars vinden dat hun leven sterk wordt beheerst door regels op het gebied van integriteit. Door de notarissen wordt integriteit van alle twaalf groepen het meest beschouwd als een kwestie van wat wel en wat niet mag volgens de regels, blijkt uit het onderzoek. Dat is opvallend, want dat betekent dat de notaris zich integer vinden omdat het van buiten is opgelegd, niet omdat ze het innerlijk zijn.

De integriteitscultuur op kantoor wordt door notarissen als zeer positief beoordeeld, maar de sector als geheel wordt door bijna de helft van alle ondervraagden negatief beoordeeld. "Wie kwaadwillend is, vindt in de vastgoedwereld gemakkelijk vrienden in het kwaad." Deze vraag legden de onderzoekers voor, om te zien hoe men denkt over de ontvankelijkheid van de vastgoedsector voor criminaliteit. 44% was het met deze stelling (geheel) eens, tegen 14% (geheel) oneens. De onderzoekers menen hier de indruk bevestigd te zien dat er gemakkelijk 'gerommeld' kan worden in de vastgoedwereld. "De sector zelf onderschrijft hier het kritische beeld dat samenlevingsbreed over de vastgoedwereld bestaat," aldus de onderzoekers.

Aanbevelingen Nyenrode
Nyenrode doet ook nog wat aanbevelingen om het vastgoedwereldje meet integer te maken. Het notariaat geldt daarbij als voorbeeld: "Beroepsgroepen in de vastgoedsector die een hoog vertrouwen genieten, zijn notarissen en accountants. Dit zijn ook beroepen met een sterk ontwikkelde beroepsethiek en de daarbij behorende organisatie van integriteit in het beroep, zoals onderwijs, klachtenbehandeling, tuchtrechtspraak, peer review en zelfs integriteitstoetsen."

Ze vervolgen: "Notarissen en accountants vervullen een belangrijke publieke functie waarin vertrouwen centraal staat. Wij menen dat ook andere beroepsgroepen in de vastgoedsector, te beginnen met de makelaars en de taxateurs, met de nodige aanpassingen, elementen van het zelfbeeld en van de beroepsorganisatie van de accountants en notarissen zouden moeten overnemen. Voor een deel betekent dit een terugkeer naar vroegere situaties, zoals de herinvoering van de ambtseed, zoals makelaars die ooit kenden."
reactie toevoegen   |   ( 3 / 24161 )

Daling 5 % huizenprijzen 
Saturday, May 23, 2009, 10:48 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
De Rabobank verwacht dat de huizenprijzen dit jaar met 5 procent zullen dalen en volgend jaar met 1 procent. Die voorspelling doet de bank vandaag in het kwartaalbericht over de woningmarkt.

De bank komt tot de conclusie aan de hand van cijfers over het tanende consumentenvertrouwen. „Dat staat onder druk en het risico bestaat dat dat nog verder daalt”, zegt een woordvoerder van de bank. Daarom zijn de mensen niet bereid om grote aankopen te doen.

In februari gaf Rabobank nog de prognose af dat de huizenprijzen dit jaar met 3,5 procent zouden dalen. „De ontwikkelingen in het eerste kwartaal zijn slechter uitgevallen dan we verwacht hadden.” Op basis daarvan heeft de bank de raming voor heel 2009 bijgesteld. Het zal afhangen van de ontwikkeling van het consumentenvertrouwen of de bank de cijfers nog een keer bijstelt.

De cijfers over huizenprijzen van het Kadaster en de NVM zijn gebaseerd op de prijzen van verkochte huizen. Maar dat zegt niet alles over de prijzen van te koop staande huizen. „Er zijn twee groepen kopers te onderscheiden. Een groep die het huis per se kwijt wil of moet en een groep waarbij er geen haast achter zit en die gewoon een bepaald bedrag voor hun huis willen krijgen.” Die laatste groep kan de gevraagde prijzen voor huizen nog wat hoger houden.


reactie toevoegen   |   ( 3 / 27805 )

Risicoverzekering bij kopen van een huis. 
Wednesday, May 20, 2009, 12:10 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Waarborgsom of bankgarantie
In het koopcontract wordt vaak afgesproken dat u als koper een waarborgsom op een speciale rekening bij de notaris moet storten voor een afgesproken datum. Dit gebeurt om de verkoper meer zekerheid te geven dat u ook echt de woning zult ‘afnemen’, dat willen zeggen: echt de eigenaar zult worden. In plaats van een waarborgsom kunt u uw bank vragen om een bankgarantie voor dat bedrag te stellen.
Boete
Op het moment dat blijkt dat u de woning niet kunt of wilt afnemen, zal de verkoper u doorgaans ‘in gebreke stellen’. U komt immers uw verplichting niet na!
Het koopcontract kan worden ontbonden en de verkoper kan u een boete opleggen.
Hierbij komt de gestorte waarborgsom of bankgarantie aan de orde.
Verkoper zal in dat geval via de notaris de waarborgsom of de bankgarantie laten uitbetalen.
Buiten uw schuld
Voor alle partijen zal dat geschetste scenario akelig zijn. De verkoper blijft met het huis ‘zitten’ en U bent uw geld kwijt, ook wanneer u er eigenlijk niets aan kùnt doen. Tussen het moment waarop u ‘ja’ zegt en de akte van eigendomsoverdracht wordt getekend – loopt u namelijk een risico.
Risico
Als u of uw partner in de periode tussen het tekenen van het koopcontract en het tekenen van de akte van eigendomsoverdracht, komt te overlijden, kan dit betekenen dat het onmogelijk is de woning af te nemen. U of uw nabestaanden kunnen geconfronteerd worden met de opgelegde boete van verkoper.
Beschermd
Om u voor dat risico te behoeden is een ‘overlijdensrisico-bescherming’ in het leven geroepen.
Als u daarvan gebruik maakt is - onder bepaalde voorwaarden - de boete van de verkoper verzekerd.
Deze (veelal gratis) dienstverlening wordt bij diverse notariskantoren aangeboden. Bij uw notaris kunt u informeren of een dergelijke bescherming in zijn/haar dienstverlening is opgenomen.
reactie toevoegen   |   ( 3 / 28060 )

Testament en voogdij 
Wednesday, May 20, 2009, 12:06 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Een testament is een notariële akte waarin u vastlegt wat uw wensen zijn na uw overlijden.

Iedereen die 16 jaar of ouder is, kan een testament laten opmaken. Vele redenen, ook fiscale, kunnen hierbij een rol spelen. Testamenten moeten worden opgemaakt door een notaris. De notaris legt de uiterste wil vast in een notariële akte: het testament. Ook adviseert hij daarbij over mogelijke bepalingen in uw specifieke situatie.

Het wijzigen van een testament is op elk moment mogelijk door het maken van een nieuw testament. Elke wijziging of herroeping moet weer via een notaris geregeld worden. Het verscheuren van een afschrift van een bestaand testament heeft geen rechtskracht, het testament blijft dan gewoon geldig.

De notaris zorgt ervoor dat het testament wordt geregistreerd bij het Centraal Testamentenregister.

Voogdij
Wanneer de ouders van een minderjarig kind (jonger dan 18 jaar) met elkaar gehuwd zijn, oefenen zij gezamenlijk het ouderlijk gezag uit. Ouders van een kind die niet met elkaar gehuwd zijn, dienen het gezamenlijk ouderlijk gezag bij de rechtbank aan te vragen.

Overlijdt één van de ouders, dan krijgt in geval van gezamenlijk ouderlijk gezag de ander automatisch het ouderlijk gezag. Echter wanneer beide ouders komen te overlijden, is de vraag: "Wie gaat er voor de kinderen zorgen?" Om dit te regelen kunt u een notariële voogdijakte op laten stellen. De voogdijbenoeming wordt over het algemeen opgenomen in een testament.

Een voogd kan de benoeming pas accepteren ná het overlijden van beide ouders en hoeft dus niet bij de ondertekening van de akte aanwezig te zijn. Mocht er geen voogd zijn aangewezen op het moment van overlijden van beide ouders, dan zal de kantonrechter een voogd aanwijzen. Wilt u dit voorkomen, dan is het verstandig de door u gewenste voogd bij uw notaris in een akte te benoemen

reactie toevoegen   |  bijpassende link   |   ( 3 / 28027 )

Kan ik een huis kopen als ik nog niet gescheiden ben ? 
Tuesday, May 12, 2009, 12:03 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Het komt regelmatig voor dat mensen die nog bezig zijn met een echtscheidingsprocedure al dan niet met een nieuwe partner een huis willen kopen.

Op zich is daar ook niets op tegen, maar als degene die wil kopen nog in algehele gemeenschap van goederen is gehuwd vallen de rechten en plichten uit de koopovereenkomst in de algehele gemeenschap van goederen en is later de medewerking noodzakelijkvan de echtgenoot/echtgenote met wie men in
een echtscheidingsprocedure is gewikkeld.

Heeft men huwelijksvoorwaarden gemaakt en is men buiten gemeenschap van goederen gehuwd, dan is er in ieder geval geen probleem.

Hoe kan een en ander dan worden opgelost ?
Indien de andere echtgenoot/echtgenote mee wil werken kan dit op de volgende manier worden opgelost.
De andere echtgenoot/echtgenote ondertekent een onherroepelijke (om tevoorkomen dat deze er later op terugkomt) volmacht waarin deze de volmacht geeft aan de andere echtgenoot/echtgenote om namens deze de rechten en plichten uit de koopovereenkomst alsmede eventuele hypothecaire verplichtingen toe te delen aan de echtgenoot/echtgenote die gaat kopen. De akte van levering van de woning bij de notaris kan voor of na de echtscheiding plaatsvinden. Geschiedt de eigendomsoverdracht en hypotheekverlening nog voordat de echtscheiding is uitgesproken, dan zal na de echtscheiding nog een akte van verdeling nodig zijn en dus extra kosten. In die akte van verdeling zal dan tevens moeten worden opgenomen dat de verplichtingen voortvloeiend uit een hypothecaire lening tevens worden toegedeeld aan de echtgenoot/echtgenote die koopt onder vrijwaring van aansprakelijkheid voor de hypothecaire schulden van de andere echtgenoot/echtgenote.

Stel nu dat de echtgenoot/echtgenote van wie men gaat scheiden NIET mee wil werken, hoe lossen we dit dan op?

In dat geval kan de koopovereenkomst plaatsvinden onder de opschortende voorwaarde dat de echtscheiding definitief is. Dus de koopovereenkomst komt te vervallen als de echtscheiding niet tot stand komt.Wel is dan de medewerking van de verkoper noodzakelijk. Dat de echtscheiding uitgesproken zal worden is zeker, alleen is niet zeker, als er problemen zijn, hoe lang de
echtscheidingsprocedure duurt. De verkoper kan met die onzekerheid natuurlijk wel problemen problemen hebben, maar waarschijnlijk minder in een tijd waarin het moeilijker wordt om als verkoper je huis snel te verkopen.

2 reacties   |  bijpassende link   |   ( 3 / 17074 )


<< <Terug | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Volgende> >>