Wilt u naast notarissen ook taxateurs gratis vergelijken? Vind op TaxatieTarieven.nl de goedkoopste taxateurs bij u in de regio.

Waarvan akte! Akte waarvan?

Nieuws over huis, hypotheek en andere notariszaken.
Hypotheken in Nederland aan banden (klik hier). 
Monday, April 19, 2010, 04:15 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Banken mogen na 1 januari 2011 geen hypotheek meer verstrekken die hoger is dan 112% van de aankoopwaarde van het huis dat als onderpand dient. Daarbij moet het deel van de schuld boven de aankoopwaarde binnen 7 jaar worden afgelost of gedekt door opgebouwd vermogen.

Dit een behoorlijke beperking ten opzichten van wat nu maximaal aan hypotheek verstrekt mag worden. Een jaar geleden moest de AFM bakzeil halen met een veel sterker gesteld persbericht, waarbij de vraag gesteld werd of de AFM wel de zeggenschap had om daar zelfstandig over te beslissen.
Het is een jaar later blijkbaar geen discussiestuk meer. De besluitvorming rondom dit soort zaken ligt dan nu blijkbaar in de combinatie van het Ministerie van Financiën en de AFM. Blijkbaar heeft de Tweede Kamer de zeggenschap over dit onderwerp daarmee nu uit handen gegeven... Of wordt deze gang van zaken door beide instanties als zodanig gepresenteerd en is het gewoon kijken hoever ze er mee weg komen? Naar mijn idee zou het netter staan als een advies wordt geschreven dat dan democratisch in een besluit wordt vervat.
Overigens is het allemaal weer niet zo hard als het er in eerste instantie staat. Woningen met een NHG garantie mogen weer wel een hogere hypotheek hebben (de belastingbetaler betaald als het misgaat) en als een eigenaar eigen vermogen heeft, mag er ook meer gelend worden... En dat vind ik dus een verkeerd signaal. Het feit dat we schulden stimuleren en bezit straffen is en blijft een fundamentele fout binnen het systeem zoals we dat ook in Nederland kennen.

Bron: www.beursbox.nl
Auteur: Tom Lassing dd 22 april 2010

reactie toevoegen   |  bijpassende link   |   ( 3 / 27636 )

Verklaring van Erfrecht 
Sunday, April 11, 2010, 10:24 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Erfgenamen
Na een overlijden treden de erfgenamen juridisch in de plaats van de overledene.
Maar wie zijn die erfgenamen, en willen die personen wel erfgenaam zijn?
Soms kunnen de familieleden de nalatenschap beter verwerpen of aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving, om hun eigen bezittingen niet kwijt te raken of zelfs hun eigen faillissement te voorkomen. Vraag de notaris hierover als onduidelijk is of er geen grote (nog onbekende) schulden kunnen zijn. Ook als er minderjarige kinderen tot de erfgenamen behoren dient rekening gehouden te worden met extra voorschriften.

Om duidelijkheid te geven aan de betrokkenen en aan buitenstaanders bestaat de verklaring van erfrecht. Dit is een formele verklaring van de notaris (in een notariële akte). De notaris vermeldt daarin onder meer wie is overleden, wanneer en waar, wie de gezinsleden waren, wie op grond van de wet of een testament de erfgenamen zijn, of er een executeur is benoemd in een testament. Tevoren moet de notaris de nodige controles doen, bijvoorbeeld bij de gemeentelijke basisadministratie en bij het centraal testamentenregister.


Meerdere erfgenamen
Als er meerdere erfgenamen zijn wordt in de verklaring van erfrecht vaak ook opgenomen wie de gezamenlijke erfgenamen tot hun gemachtigde benoemen. Deze gemachtigde kan dan ook opdrachten aan de bank geven betreffende de rekeningen na het overlijden van de erflater. Daarvoor wordt een speciale volmacht opgesteld waarin de bevoegdheden van de gemachtigde worden omschreven.
De conclusie van de verklaring van erfrecht geeft aan wie bevoegd is/zijn om op te treden met betrekking tot de nalatenschap van de overledene.
Elke betrokkene kan een notaris verzoeken om een verklaring van erfrecht af te geven, meestal gebeurt dit natuurlijk in onderling overleg tussen de familieleden.
Kosten van de verklaring van erfrecht bedragen verschillen per notariskantoor en per situatie.
Tussen aanvraag bij de notaris en afgifte van de verklaring van erfrecht kunnen enkele weken tot meerdere maanden zitten.


reactie toevoegen   |   ( 3 / 27644 )

WOZ waarde en erfenis: opgelet ! 
Sunday, April 11, 2010, 03:57 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
De WOZ-waarde, welke jaarlijks steeds opnieuw wordt vastgesteld, wordt steeds belangrijker.
Tot 1 januari 2010 was de waarde met name van belang voor de inkomstenbelasting en voor de onroerende zaakbelasting van de gemeente.


Een wat hogere of een wat lagere waarde had slechts een beperkte invloed op de hoogte van deze belastingen. Vanwege dit beperkte financiële voordeel namen veel mensen niet de moeite om de WOZwaarde aan te vechten.
Met ingang van 1 januari 2010 moet de WOZ-waarde ook worden gebruikt voor de berekening van de
erfbelasting. Voor de erfbelasting kan een hogere of lagere WOZ-waarde wel van grote invloed zijn op de
te betalen erfbelasting.

Een praktijkvoorbeeld
Een man zonder echtgenoot of (klein)kinderen komt te overlijden op 1 april 2010. Zijn vermogen bestond nagenoeg geheel uit een huis zonder hypotheek. Het huis zit in de duurdere prijsklasse. In die prijsklasse was het afgelopen jaar de grootste prijsdaling merkbaar. Erfgenamen zijn een broer en een zuster van erflater. Het huis wordt direct te koop gezet met een vraagprijs van € 950.000,- en met een te verwachten opbrengst van € 900.000,-. De WOZ-waarde per peildatum 1 januari 2009 was nog € 1.200.000,-. Gevolg is dat erfbelasting over € 1.200.000,- moet worden betaald terwijl slechts € 900.000,- wordt geërfd. Broer en zus betalen over dit deel 40% erfbelasting. Zij moeten dus € 120.000,-belasting betalen over iets dat zij NIET erven. In veel gevallen zal het verschil in belasting gelukkig minder groot zijn, zoals in de situatie ouders/kinderen, maar vaak gaat het toch om aanzienlijke bedragen.

Onze conclusie is dan ook dat de WOZ-waarde met ingang van 2010 veel belangrijker is geworden. Het vervelende is, dat voor de WOZ-waarde als peildatum wordt genomen 1 januari van het jaar daarvoor. We bevinden ons op het ogenblik in een onroerend goedmarkt met een dalende prijstrend.

Door een overlijden wordt de eigendomssituatie van onroerend goed gewijzigd. Dit is een moment
waarop wettelijk is toegestaan om aan de gemeente een nieuwe waardevaststelling te verzoeken volgens
artikel 26 van de WOZ. De peildatum blijft echter 1 januari van het jaar daarvoor. Mogelijk was de waarde
zelfs op de peildatum al te hoog en is bezwaar zinvol.

Tip voor de praktijk.
Als kort na een overlijden een afspraak wordt gemaakt met de notaris neem dan al gelijk de WOZbeschikking
van het huis (huizen) mee. Er kan dan nog tijdig bezwaar worden gemaakt tegen de beschikking zodat in de
aangifte voor de erfbelasting mogelijk een lagere waarde kan worden opgenomen. De gemeente moet binnen
acht weken na indienen van het verzoek de nieuwe WOZ-beschikking afgeven. Tegen die beschikking kan dan
nog bezwaar worden gemaakt.

Bron: dendulkenpartners.nl (zie bijpassende link)
reactie toevoegen   |  bijpassende link   |   ( 3 / 27664 )

Eerste hulp bij uw belastingaangifte. 
Thursday, March 4, 2010, 08:51 AM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
De Belastingtelefoon
Voor wie? Iedereen kan van maandag tot en met donderdag van 8 tot 20 uur bellen: T 0800–0543. Vrijdags van 8 tot 17 uur.
Waar? Niet dat u er op bezoek kunt, maar de ‘callcenters’ zitten onder meer in Hengelo en Leeuwarden.
Wat kost het? Gratis.
Hoe werkt het? U kunt hier terecht met vragen over uw aangifte en voor het aanvragen van formulieren. Voor echte hulp bij het invullen moet u naar een belastingkantoor.

Belastingdienst
Voor wie? Voor mensen met een bruto gezinsinkomen dat lager is dan €25.000.
Waar? 45 invulpunten verspreid door heel Nederland.
Wat kost het? Gratis.
Hoe werkt het? U maakt een afspraak via de Belastingtelefoon (Tl 0800–0543). Daarna helpt een belastingambtenaar u met de aangifte.

FNV Belastingservice
Voor wie? Leden van de bij de FNV aangesloten vakbonden.
Waar? De vakbond heeft tientallen invulpunten verspreid door het hele land. U kunt bellen met de publieksvoorlichting van de FNV (T 0900–330 03 00 (€0,10 p.m.) op werkdagen van 12.30 tot 16 uur), of kijken op www.fnv.nl/belastingservice.
Wat kost het? Voor leden is het gratis.
Hoe werkt het? Een kleine zesduizend opgeleide vrijwilligers helpen leden met het doen van de aangifte. Dat doen ze op de computer met behulp van het aangifteprogramma.

CNV Vakcentrale
Voor wie? Leden van een van de CNV-vakbonden. Niet-leden zijn ook welkom, maar betalen een hogere bijdrage.
Waar? De vakbond heeft tientallen invulpunten door het hele land.
Wat kost het? €7 per aangifte voor leden. Niet-leden betalen €40. Korting bij meerdere aangiften.
Hoe werkt het? De organisatie is per provincie geregeld en leden worden via de bondsbladen op de hoogte gehouden. Ook kunnen ze bellen met de vakcentrale (T 030–751 10 01, tijdens kantooruren), of kijken op www.cnv.nl.

Bureau Sociaal Raadslieden
Voor wie? Alleen voor particulieren, dus niet voor ondernemers.
Waar? In zo’n 140 gemeenten door heel Nederland.
Wat kost het? Gratis.
Hoe werkt het? Sociaal Raadslieden zijn professionals die kunnen helpen bij tal van sociaal-juridische zaken. Meer informatie vindt u op www.sociaalraadslieden.nl.

Mezzo voor mantelzorgers
Voor wie? Alleen voor de leden van deze belangenorganisatie van mantelzorgers.
Waar? Op regiokantoren van de Ango (zie rechts onder) of schriftelijk/telefonisch.
Wat kost het? €17,50.
Hoe werkt het? De Ango verzorgt deze belastingservice. Aanmelden via Tl 0900–202 04 96 (€0,10 pm), of www.mezzo.nl.

Dovenstichting De Gelderhorst
Voor wie? Doven en slechthorenden van 50 jaar en ouder.
Waar? Bij stichting De Gelderhorst in Ede en bij vijf landelijke invulpunten.
Wat kost het? Gratis.
Hoe werkt het? U kunt een afspraak maken bij De Gelderhorst: T 0318–69 81 00, teksttelefoon 0318–69 81 30, www.gelderhorst.nl.

ANBO, Unie KBO en PCOB
Voor wie? Voor leden van 65 jaar en ouder van de genoemde bonden. Het inkomen mag niet hoger zijn dan €32.502 (alleenstaanden) of €47.880 (samenwonenden).
Waar? Bij u thuis.
Wat kost het? Vergoeding voor reis- en onkosten van de vrijwilliger.
Hoe werkt het? Een van de tweeduizend opgeleide vrijwilligers helpt bij de aangifte. Dat doen ze op een computer met behulp van een aangifteprogramma. Geïnteresseerde leden kunnen contact opnemen met hun lokale bond of bellen met Tl 0900–821 21 83 (€0,10 p.m.)

Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (Ango)
Voor wie? In principe voor leden. Maar anderen, zoals Mezzo, hebben zich aangesloten.
Waar? Het hoofdkantoor van de Ango en het Ango-kantoor Noord verwijzen u naar een belastingadviseur bij u in de buurt. De aangifte wordt doorgaans schriftelijk afgehandeld.
Wat kost het? Voor leden is het gratis, niet-leden betalen €35. Leden van samenwerkingsorganisaties krijgens soms korting.
Hoe werkt het? U kunt bellen met het Ango-hoofdkantoor (T 033–465 43 43) op dinsdag en donderdag tussen 10 en 12 uur. U wordt dan verwezen naar een belastingadviseur. www.ango.nl.
reactie toevoegen   |   ( 3 / 38155 )

Tweetrapstestament in de mode. 
Tuesday, March 2, 2010, 04:15 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Erfbelasting is de misschien wel meest gehate belasting van Nederland. Maar mensen met een eigen huis en spaargeld ontkomen er niet aan. De fiscale aanslag komt vaak als een onaangename verrassing, voor langstlevende én de kinderen. Met ingang van 1 januari 2010 is er veel veranderd.

Sinds de uitzending van Tros Radar staat de telefoon bij bijna elk notariskantoor roodgloeiend. Het is een gekkenhuis, vaak tussen de zestig en honderd telefoontjes per dag. Het zal wel een kort een korte hausse blijken. Belangrijk is dat mensen een zogeheten twee-traps testament kunnen laten opstellen. Niet voor een bedrag van om en nabij de 200 euro, zoals Tros Radar beweert, eerder voor het bijna drievoudige. De essentie is dat het vermogen bij de langstlevende wordt geparkeerd, die tegenwoordig een vrijstelling heeft van zes ton. De kinderen hoeven in dat geval geen successie rechten te betalen. Dat gebeurt pas na het overlijden van de overgebleven partner (vader of moeder). Dan is er onder meer dubbele vrijstelling (twee keer 19.000 euro).


reactie toevoegen   |  bijpassende link   |   ( 3 / 28825 )


<< <Terug | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Volgende> >>