Wilt u naast notarissen ook taxateurs gratis vergelijken? Vind op TaxatieTarieven.nl de goedkoopste taxateurs bij u in de regio.

Waarvan akte! Akte waarvan?

Nieuws over huis, hypotheek en andere notariszaken.
Aan renteloze familielening kleeft een groot fiscaal risico ! 
Friday, February 12, 2010, 10:38 AM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
De wijzigingen per 1 januari dit jaar maken renteloze leningen in feite fiscaal vogelvrij. Met grote gevolgen voor kinderen die van ouders lenen én voor iedereen die onder huwelijkse voorwaarden is getrouwd. „In zo’n relatie is er vaak ongemerkt sprake van een renteloze lening. Ook daar kan de fiscus aankloppen”, waarschuwt Marcel van Hattum, fiscalist bij HLB Van Daal & Partners.

Veel ouders lenen aan hun kinderen zonder daar rente voor te vragen. Vaak is het de enige manier waarop kinderen bijvoorbeeld nog een huis kunnen kopen. De Belastingdienst stelde daarbij wel als voorwaarde dat de lening direct opeisbaar is. „Dat wil zeggen dat de ouder in theorie direct om teruggave van de lening kan vragen”, verduidelijkt Van Hattum.
Diezelfde voorwaarde zorgt echter nu voor een fiscale kater. Sinds 1 januari 2010 ziet de fiscus de niet-bedongen rente op al deze bestaande leningen namelijk als een schenking. Ze gaat daarbij uit van een fictieve rente van 6%, zodat op bijvoorbeeld een lening van €30.000, een schenking van €1800 wordt verondersteld. Dit bedrag valt nog binnen de jaarlijkse schenkingsvrijstelling voor ouders aan kinderen (€5000) maar als die vrijstelling al is benut of de lening veel groter is, moet er met de fiscus worden afgerekend. Het starttarief voor een schenking bedraagt 10%.
Een aanslag is wel vrij makkelijk te voorkomen, stelt fiscalist Van Hattum. Simpelweg door voor de lening een marktconforme rente af te spreken. Die rente kan door de huidige lage rentestand lager liggen dan de wettelijke rente van 6%. Rond de 3% is doorgaans al voldoende, stelt Van Hattum. Een gang naar de notaris is niet nodig. Voldoende is een schriftelijke overeenkomst die zowel ouder als kind ondertekent. Al eerder stelde financieel planner Kapé Breukelaar dat hier zelfs voordeel is te behalen als het geld voor financiering van een woning is gebruikt. Het kind kan dan de betaalde rente aftrekken, terwijl de ouder de te ontvangen rente kan schenken, zodat er in feite alleen een renteverplichting op papier bestaat.
Onbekend
Als het bestaan van een renteloze lening helemaal niet bekend is, kan er echter ook niets gerepareerd worden. Dat is volgens Van Hattum het geval bij een lening die nooit wordt afgelost en vergeten raakt, iets wat binnen families nogal eens voorkomt.
Ook iedereen die onder huwelijkse voorwaarden is getrouwd om zo de financiën gescheiden te houden, moet oppassen. Deze voorwaarden kennen vaak een zogeheten verrekenbeding, dat stelt dat de partners inkomen toch (deels) moeten verdelen. „Dat moeten ze dan aan het eind van elk jaar doen, tussen de oliebollen en het vuurwerk. In de praktijk doet bijna niemand dat. Daardoor ontstaat er automatisch een renteloze schuld tussen beide partners: de een heeft een papieren vordering op de ander. De fiscus kan ook die als een schenking behandelen”, stelt Van Hattum. De aanslag die daaruit voortvloeit, zal veelal substantieel zijn én als een donderslag bij heldere hemel komen, waarschuwt de fiscalist.

Dé oplossing: „Je kunt de vordering van de een op de ander met een marktconforme rente ophogen. Een andere mogelijkheid is dat je daadwerkelijk aan het eind van het jaar de vordering uitbetaalt.” Het nieuwe systeem dat het schenkings- en successierecht juist zou moeten vereenvoudigen, lijkt daarmee bij een grote groep Nederlanders eerder het tegenovergestelde op te leveren.

Bron: de Telegraaf dd 11 februari 2010.
reactie toevoegen   |   ( 3 / 24480 )

Als je iemand wilt onterven ! 
Wednesday, February 10, 2010, 10:14 AM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Soms wil je een partner of familielid onterven of de partner van een kind uitsluiten. Ook dit kan worden vastgelegd in een testament.

In het huidige erfrecht is het mogelijk per testament de langstlevende partner te onterven. Hij of zij is dan geen erfgenaam meer. Dit zou echter betekenen dat deze niet ongestoord kan voortleven. En dat is niet de bedoeling van het erfrecht. Om de langstlevende te beschermen tegen onterving, kan de langstlevende het vruchtgebruik van het vermogen eisen tot een 'passend verzorgingsniveau'. Het vermogen is dan niet het bezit van de partner die achterblijft, maar deze beschikt er wel over en mag de rente van het vermogen uitgeven. Zo wordt toch voldaan aan het belangrijkste uitgangspunt van het huidige erfrecht.

Kind onterven
In het huidige erfrecht kan iemand die onterfd is nog wel de legitieme portie opeisen, maar nooit meer dan dat. Bovendien wordt de eiser nooit erfgenaam, omdat hij nu eenmaal onterfd is. Er kan alleen sprake zijn van een vordering in geld op de langstlevende. De onterfde die de vordering in handen wil krijgen, zal moeten wachten tot de langstlevende is overleden.
De erflater (de overledene) kan gebruikmaken van de bepaling dat de waarde van de legitieme portie verminderd wordt met wat het kind normaal gesproken zou erven. Als u het beoogde onterfde kind een aantal -slecht bruikbare- zaken toekent die wel een waarde hebben, dan wordt deze waarde verminderd op de waarde van de legitieme portie. Op deze wijze is het kind min of meer onterfd.

Uitsluiting erfenis
Als uw kind gehuwd is in gemeenschap van goederen, is door het huwelijk automatisch de helft van alles wat uw kind bezit voor diens partner. Dat geldt ook voor het erfdeel dat uw kind te zijner tijd van u zal erven als u komt te overlijden. 
Is er sprake van een goed huwelijk en ligt de schoonfamilie goed, dan zijn er vaak geen bezwaren. Maar staat een huwelijk op springen of is er zelfs al sprake van een scheiding, dan is mee-erven door de schoonzoon of -dochter onwenselijk. U kunt dit voorkomen door de schoonfamilie in uw testament uit te sluiten.

Bron: geldenrecht.nl
reactie toevoegen   |   ( 3 / 25186 )

Kan ik mijn kleinkinderen mee laten erven ? 
Wednesday, February 10, 2010, 10:09 AM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Ja, maar dat gebeurt niet automagisch. Als u overlijdt, dan zijn uw partner en uw kinderen erfgenaam. Is uw partner al overleden, dan erven uw kinderen. Als u wilt dat uw kleinkinderen nu al een deel van uw erfenis krijgen, dan moet u een testament op laten maken waarin u ze opneemt. U kunt in principe alles nalaten aan uw kleinkinderen, maar uw kinderen hebben altijd recht op een zogeheten legitieme portie. Dat is een minimaal erfdeel (de helft van het normale erfdeel). Overigens is er een uitzondering. Als een van uw kinderen is overleden, dan treden zijn of haar kinderen in zijn of haar plaats. Die kleinkinderen erven samen het erfdeel van hun ouder.

Bron: geldenrecht.nl
reactie toevoegen   |   ( 3 / 26010 )

Alweer de nieuwe Successiewet. 
Tuesday, February 9, 2010, 12:20 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Op 1 januari 2010 is de nieuwe Successiewet in werking getreden. Reeds besproken zijn in de voorafgaande delen: het partnerbegrip, de nieuwe tarieven en vrijstellingen, de bestrijding van diverse constructies voor de erf- en schenkbelasting en de aanpak van vruchtgebruikconstructies en schenkconstructies.
Dit en het volgende deel gaan over de diverse veranderingen die door de nieuwe Successiewet in werking zijn getreden.


Levensverzekeringen
Stel dat Kees en Ina in gemeenschap van goederen zijn getrouwd en een levensverzekering hadden gesloten bij de aankoop van hun woning, zodat bij het overlijden van één van beiden, de langstlevende met minder hypotheek(lasten) door kon gaan. Stel dat Kees is overleden vóór 2010: Ina dient dan belasting te betalen over de hele uitkering van de levensverzekering. Als schrale troost mag zij de helft van de betaalde premies aftrekken.
Onder de nieuwe Successiewet is dit beter geregeld: als Kees na 2010 overlijdt, is slechts de helft van de uitkering belast met erfbelasting.
Overigens zij opgemerkt dat als Kees en Ina huwelijksvoorwaarden zouden hebben opgesteld en hun levensverzekering ‘kruislings’ zouden hebben afgesloten, de hele uitkering onbelast zou kunnen zijn geweest! ‘Kruislings’ betekent dat Kees een verzekering neemt op Ina’s leven met zichzelf als begunstigde. Ina doet dit omgekeerd op Kees zijn leven. Het kan alsnog zinvol zijn te kijken hoe u uw huwelijksvoorwaarden en levensverzekering heeft geregeld.

Koopcontracten uit het verleden
In het verleden zijn soms koopcontracten opgesteld tussen ouders en kinderen of andere familieleden, maar is de eigendom nooit overgegaan. Een voorbeeld: Jan sluit met zijn vader een koopcontract van de woning van de ouders tegen een koopsom van € 200.000. Jan betaalt dit bedrag ook. De overdracht van de woning wordt echter tijdens het leven van de ouders niet uitgevoerd. Pas na het overlijden van de ouders wordt het huis, op basis van het koopcontract, alsnog in eigendom overgedragen aan Jan. Het huis is dan al wel € 300.000 waard. Voor 2010 kon de belastingdienst geen erfbelasting heffen over de waardestijging van de woning. Onder de nieuwe wet wel! Dat betekent dat Jan erfbelasting moet betalen over zijn erfdeel plus de waardestijging van de woning ad € 100.000!

De herroepelijke schenking
Stel dat Jacquelien aan haar dochter Maaike een papieren schenking doet van € 100.000. Jacquelien moet aan Maaike jaarlijks 6% rente betalen over de papieren schenking. Aan schenkbelasting moet worden betaald: € 9.500. Omdat Jacquelien zekerheid wilde hebben over haar eigen financiële positie is in de akte vastgelegd dat Jacquelien de schenking mag ‘herroepen’. Het aloude spreekwoord: ‘eens geschonken blijft geschonken’, gaat hier dus niet meer op!
Stel dat Jacquelien na vijf jaar in de financiële problemen komt en de schenking herroept. De herroeping heeft geen terugwerkende kracht

Bron: Vechtstede Notarissen, zie bijpassende link.
reactie toevoegen   |  bijpassende link   |   ( 3 / 26085 )

Schenking aan kind: even opletten a.u.b. ! 
Monday, February 8, 2010, 11:41 AM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Voor schenkingen van ouders aan kinderen geldt vanaf 2010 een jaarlijkse vrijstelling van 5.000 euro. Daarnaast kan aan kinderen tussen de 18 en 35 jaar eenmalig 24.000 euro belastingvrij worden geschonken.

Nieuw is dat die eenmalige vrijstelling wordt verhoogd naar 50.000 euro als het kind de schenking gebruikt voor een dure studie óf voor de aankoop van een woning. Deze nieuwe vrijstelling oogt beslist sympathiek, maar bij nadere beoordeling is het toch een beetje een instinker, want het kind heeft voor de geschonken 50.000 euro geen renteaftrek. Bij een rente van 6 procent en een belastingtarief van 42 procent, mist hij dan ieder jaar een teruggaaf van 1.260 euro. De renteaftrek blijft wél in stand als de ouders het kind aan de ene kant 50.000 euro lenen voor de aankoop van het huis en aan de andere kant 50.000 euro schenken door middel van schuldigerkenning. Als dat laatste ineens gebeurt, kost het 2.600 schenkbelasting (10 procent van 26.000), maar als eerst 24.000 euro en daarna een aantal jaren 5.000 euro kan het zelfs voleldig belastingvrij. Ik weet het: het fiscale aspect mag niet altijd beslissend zijn, maar ik vermoed dat veel ouders en kinderen deze rekensom toch zullen maken.

Brond: Mr. W.J.M. Vennix FB is vennoot bij De Beer Accountants & Belastingadviseurs te Tilburg


2 reacties   |   ( 3 / 25141 )


<< <Terug | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Volgende> >>