Wilt u naast notarissen ook taxateurs gratis vergelijken? Vind op TaxatieTarieven.nl de goedkoopste taxateurs bij u in de regio.

Waarvan akte! Akte waarvan?

Nieuws over huis, hypotheek en andere notariszaken.
Alweer de nieuwe Successiewet. 
Tuesday, February 9, 2010, 12:20 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Op 1 januari 2010 is de nieuwe Successiewet in werking getreden. Reeds besproken zijn in de voorafgaande delen: het partnerbegrip, de nieuwe tarieven en vrijstellingen, de bestrijding van diverse constructies voor de erf- en schenkbelasting en de aanpak van vruchtgebruikconstructies en schenkconstructies.
Dit en het volgende deel gaan over de diverse veranderingen die door de nieuwe Successiewet in werking zijn getreden.


Levensverzekeringen
Stel dat Kees en Ina in gemeenschap van goederen zijn getrouwd en een levensverzekering hadden gesloten bij de aankoop van hun woning, zodat bij het overlijden van één van beiden, de langstlevende met minder hypotheek(lasten) door kon gaan. Stel dat Kees is overleden vóór 2010: Ina dient dan belasting te betalen over de hele uitkering van de levensverzekering. Als schrale troost mag zij de helft van de betaalde premies aftrekken.
Onder de nieuwe Successiewet is dit beter geregeld: als Kees na 2010 overlijdt, is slechts de helft van de uitkering belast met erfbelasting.
Overigens zij opgemerkt dat als Kees en Ina huwelijksvoorwaarden zouden hebben opgesteld en hun levensverzekering ‘kruislings’ zouden hebben afgesloten, de hele uitkering onbelast zou kunnen zijn geweest! ‘Kruislings’ betekent dat Kees een verzekering neemt op Ina’s leven met zichzelf als begunstigde. Ina doet dit omgekeerd op Kees zijn leven. Het kan alsnog zinvol zijn te kijken hoe u uw huwelijksvoorwaarden en levensverzekering heeft geregeld.

Koopcontracten uit het verleden
In het verleden zijn soms koopcontracten opgesteld tussen ouders en kinderen of andere familieleden, maar is de eigendom nooit overgegaan. Een voorbeeld: Jan sluit met zijn vader een koopcontract van de woning van de ouders tegen een koopsom van € 200.000. Jan betaalt dit bedrag ook. De overdracht van de woning wordt echter tijdens het leven van de ouders niet uitgevoerd. Pas na het overlijden van de ouders wordt het huis, op basis van het koopcontract, alsnog in eigendom overgedragen aan Jan. Het huis is dan al wel € 300.000 waard. Voor 2010 kon de belastingdienst geen erfbelasting heffen over de waardestijging van de woning. Onder de nieuwe wet wel! Dat betekent dat Jan erfbelasting moet betalen over zijn erfdeel plus de waardestijging van de woning ad € 100.000!

De herroepelijke schenking
Stel dat Jacquelien aan haar dochter Maaike een papieren schenking doet van € 100.000. Jacquelien moet aan Maaike jaarlijks 6% rente betalen over de papieren schenking. Aan schenkbelasting moet worden betaald: € 9.500. Omdat Jacquelien zekerheid wilde hebben over haar eigen financiële positie is in de akte vastgelegd dat Jacquelien de schenking mag ‘herroepen’. Het aloude spreekwoord: ‘eens geschonken blijft geschonken’, gaat hier dus niet meer op!
Stel dat Jacquelien na vijf jaar in de financiële problemen komt en de schenking herroept. De herroeping heeft geen terugwerkende kracht

Bron: Vechtstede Notarissen, zie bijpassende link.
reactie toevoegen   |  bijpassende link   |   ( 3 / 27190 )

Schenking aan kind: even opletten a.u.b. ! 
Monday, February 8, 2010, 11:41 AM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Voor schenkingen van ouders aan kinderen geldt vanaf 2010 een jaarlijkse vrijstelling van 5.000 euro. Daarnaast kan aan kinderen tussen de 18 en 35 jaar eenmalig 24.000 euro belastingvrij worden geschonken.

Nieuw is dat die eenmalige vrijstelling wordt verhoogd naar 50.000 euro als het kind de schenking gebruikt voor een dure studie óf voor de aankoop van een woning. Deze nieuwe vrijstelling oogt beslist sympathiek, maar bij nadere beoordeling is het toch een beetje een instinker, want het kind heeft voor de geschonken 50.000 euro geen renteaftrek. Bij een rente van 6 procent en een belastingtarief van 42 procent, mist hij dan ieder jaar een teruggaaf van 1.260 euro. De renteaftrek blijft wél in stand als de ouders het kind aan de ene kant 50.000 euro lenen voor de aankoop van het huis en aan de andere kant 50.000 euro schenken door middel van schuldigerkenning. Als dat laatste ineens gebeurt, kost het 2.600 schenkbelasting (10 procent van 26.000), maar als eerst 24.000 euro en daarna een aantal jaren 5.000 euro kan het zelfs voleldig belastingvrij. Ik weet het: het fiscale aspect mag niet altijd beslissend zijn, maar ik vermoed dat veel ouders en kinderen deze rekensom toch zullen maken.

Brond: Mr. W.J.M. Vennix FB is vennoot bij De Beer Accountants & Belastingadviseurs te Tilburg


2 reacties   |   ( 3 / 26123 )

Veillingnotaris.nl 
Saturday, February 6, 2010, 12:14 AM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Eindelijk een een duidelijk zicht op de gang van zaken bij een openbare veiling.
Kijk op http://www.veilingnotaris.nl/webvideo/

reactie toevoegen   |   ( 3 / 12479 )

Hoeveel mag ik mijn kind jaarlijks belastingvrij schenken? 
Thursday, February 4, 2010, 11:26 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Schenken bij leven kan verstandig zijn om een hoge aanslag na overlijden te vermijden. In het geval van een schenking is mogelijk schenkingsrecht verschuldigd. Een persoon hoeft pas schenkingsrecht te betalen als deze in een periode van 1 kalenderjaar meer dan het vrijgestelde bedrag krijgt geschonken door dezelfde persoon of hetzelfde echtpaar. Als het om een schenking van ouder(s) aan kind gaat, is het bedrag hoger. Van een schenking aan een kind is sprake als een deel van het vermogen overgaat naar het kind zonder dat het kind daarvoor een tegenprestatie levert (bijvoorbeeld wanneer u eigen geld overmaakt op de rekening van uw kind). Let op: vermogen is niet alleen geld. Ook onroerend goed (bv. een woning) en effecten (aandelen, opties) behoren tot uw vermogen.

Vrijstellingen 2009
Voor 2009 gelden voor schenking aan kinderen de volgende vrijstellingen:

Ouders kunnen hun kind jaarlijks € 4.556 belastingvrij schenken
Tussen de 18de en 35ste verjaardag van het kind kunnen ouders eenmalig € 22.760 belastingvrij aan hun kind schenken
Grootouders kunnen hun kleinkind jaarlijks € 2.734 belastingvrij schenken. Dit bedrag geldt ook voor andere familieleden of overige personen.

Vrijstellingen 2010
Vanaf 2010 wijzigen de tarieven en bedragen aanzienlijk. De tarieven voor schenken en erven worden verlaagd en de vrijstellingen voor partners en kinderen gaan omhoog.

Voor 2010 gelden voor schenkingen de volgende vrijstellingen:
De algemene vrijstelling is € 2.000 per jaar. Over schenkingen met een waarde beneden de € 2.000 betaalt u geen schenkbelasting*.
Ouders mogen hun kinderen elk jaar € 5.000 belastingvrij schenken. Dit bedrag geldt per kind*.
Is een kind tussen de 18 en 35 jaar? Dan mogen ouders hun kind eenmalig maximaal € 24.000 belastingvrij schenken. Kinderen mogen maar één keer gebruikmaken van deze eenmalig verhoogde vrijstelling. Deze regeling geldt ook nog voor kinderen die ouder zijn dan 35 jaar, maar een partner hebben die tussen de 18 en 35 jaar is*.
De eenmalig verhoogde vrijstelling voor kinderen van 18 tot 35 jaar kan verhoogd worden tot € 50.000, als het kind het geld gebruikt om een dure studie te betalen of een eigen woning te kopen*.

N.b. Indien uw kind minderjarig is (dwz. jonger dan 18 jaar) behoort het spaargeld van het kind (contant, een tegoed een spaarrekening of in beleggingen) tot uw vermogen in box 3. Dit geldt ook indien de spaarrekening op naam van het kind zelf staat. U krijgt per kind wel een extra toeslag op het heffingvrij vermogen. Indien u een fiscaal partner heeft kunt u per kind kiezen of het vermogen van uw kind of het kind van uw fiscaal partner tot uw vermogen wordt gerekend of tot dat van uw partner.

TIP: U betaalt géén schenkbelasting als*:
de waarde van de schenking lager is dan een vrijstelling
u inkomstenbelasting over de schenking betaalt
u de schenking krijgt vanwege een morele verplichting
u de schenking gebruikt om dringende schulden af te lossen
de schenker niet in Nederland woont
de schenker de schenkbelasting betaalt
uw instelling een algemeen nut beogende instelling (ANBI) is
u de schenking krijgt van een ANBI
uw instelling een sociaal belang behartigende instelling (SBBI) is
Let op! Als u een schenking krijgt en u hoeft hiervoor geen schenkbelasting te betalen, dan moet u toch aangifte doen. In de aangifte geeft u aan welke vrijstelling volgens u van toepassing is. Krijgt u als kind een schenking van € 5.000 of minder en in alle overige situaties een schenking van € 2.000 of minder? Dan hoeft u geen aangifte erfbelasting te doen.





Bron: belastingdienst.nl


reactie toevoegen   |   ( 3 / 11615 )

Wat een domper ! Waarde van huis op moment overlijden bepalend voor erfrecht. 
Thursday, February 4, 2010, 02:35 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Het belastingsvoordeel dat in het verleden wel behaald werd door een woning op naam van de kinderen te zetten, zat in de tusen tijdse waardestijging van de woning. Een woning die bij schenking 2 ton kost, is bij het overlijden soms wel het dubbele waard. De kinderen hoeven dan echter geen erfbelasting meer te betalen, omdat het huis al van hen is. De kinderen hebben dan dus met de fiscus afgerekend met als centraal punt een huis van 2 ton, terwijl het inmiddels 4 ton waard is. De fiscus liep daardoor flink wat geld mis.

Sinds 1 januari 2010 geldt de waarde van het huis op het moment dat de persoon in kwestie overlijdt. Dit is voor kinderen die gerekend hadden op een mooi belastingvoordeel een flinke domper. Zij betalen over de waardestijging namelijk alsnog belasting. Tot een bedrag van 118.000 euro moeten kinderen in 2010 dan 10 procent erfbelasting betalen. Daarboven geldt een percentage van 20 procent. Wel geldt een belastingvrij bedrag van 19.000 euro.


Huis “opeten”
Voor 1997 zetten ouders hun woning overigens ook vaak op naam van hun kinderen omdat ze als ze in een verzorgingshuis terechtkwamen eerst hun huis moesten opeten. Pas dan konden ze een beroep doen op bijstand in de kosten. Sinds 1997 is deze situatie echter veranderd. Er wordt vanaf dat jaar veel minder gekeken naar het vermogen dat iemand heeft.

2 reacties   |   ( 3 / 12321 )


<< <Terug | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Volgende> >>